గృహరక్ష

Verses

Holy Kural #౧౦౨౧
ఎత్తుకొన్న కార్య మెరీతిగా నైన
పూర్తిజేయు నతఁడె పూజ్యుడన్ను.

Tamil Transliteration
Karumam Seyaoruvan Kaidhooven Ennum
Perumaiyin Peetutaiyadhu Il.

Explanations
Holy Kural #౧౦౨౨
గట్టి పట్టుదలయు కార్యజ్~ఝతాబుద్ధి
రెండె చాలు గృహము వృద్ధిజెంద.

Tamil Transliteration
Aalvinaiyum Aandra Arivum Enairantin
Neelvinaiyaal Neelum Kuti.

Explanations
Holy Kural #౧౦౨౩
అహరహమ్ము గృహము నభివృద్ధి గోరెడి
వాని నాద విధయె వచ్చు విధిగా.

Tamil Transliteration
Kutiseyval Ennum Oruvarkuth Theyvam
Matidhatruth Thaanmun Thurum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౨౪
అన్ని వచ్చి వడును ననుకూల మగునట్లు
శ్రద్ధయున్న గృహము వృద్ధిజేయ.

Tamil Transliteration
Soozhaamal Thaane Mutiveydhum Thamkutiyaith
Thaazhaadhu Ugnatru Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #౧౦౨౫
తప్పు లేకఁ నింటి గొప్పకుఁ బాల్పడ్డ
చుట్టమనుచు నతనిఁ జుట్టు జగము.

Tamil Transliteration
Kutram Ilanaaik Kutiseydhu Vaazhvaanaich
Chutramaach Chutrum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౧౦౨౬
ఇంటి వారి నెల్ల నేక ధాటిగ నేలు
వాని దగును మగత వాస్తవముగ.

Tamil Transliteration
Nallaanmai Enpadhu Oruvarkuth Thaanpirandha
Illaanmai Aakkik Kolal.

Explanations
Holy Kural #౧౦౨౭
సమరమందు దుముకు చందంబు గానుండు
నింటి పెత్తనమ్ము నెత్తుకొనుట.

Tamil Transliteration
Amarakaththu Vankannar Polath Thamarakaththum
Aatruvaar Metre Porai.

Explanations
Holy Kural #౧౦౨౮
కార్య గౌరవమ్ము కష్టమ్ము కాలమ్ము
జూచునెడల గృహము శూన్యమగును.

Tamil Transliteration
Kutiseyvaark Killai Paruvam Matiseydhu
Maanang Karudhak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౨౯
ఇంటి వారికెట్టి యిక్కట్లు బెట్టని
వాని బ్రతుకు దుఃఖ భాజనమ్మె.

Tamil Transliteration
Itumpaikke Kolkalam Kollo Kutumpaththaik
Kutra Maraippaan Utampu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౩౦
ఇంటిమీద పడెడి నిడుముల నడుమిచ్చు
నాధుడింట లేమి నాశనమ్ము.

Tamil Transliteration
Itukkankaal Kondrita Veezhum Atuththoondrum
Nallaal Ilaadha Kuti.

Explanations
🡱