చనువు

Verses

Holy Kural #౮౦౧
చనువనంగఁ జెల్లు సహాయించి యేదైన
స్వీకరించునట్టి స్నేహితంబు.

Tamil Transliteration
Pazhaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhum
Kizhamaiyaik Keezhndhitaa Natpu.

Explanations
Holy Kural #౮౦౨
స్నేహమునకు గుర్తు చెప్పకజేయటే
నొప్పుకొనుటె దాని గొప్పదనము.

Tamil Transliteration
Natpir Kuruppuk Kezhudhakaimai Matradharku
Uppaadhal Saandror Katan.

Explanations
Holy Kural #౮౦౩
చెలిమి చాల నాళ్ళు చేసిన ఫలమేమి
చనువె లేకయున్న సలువ నొకటె.

Tamil Transliteration
Pazhakiya Natpevan Seyyung Kezhudhakaimai
Seydhaangu Amaiyaak Katai.

Explanations
Holy Kural #౮౦౪
బాధ్యత గలద్దంచు పాటించి చెప్పక
చేయు వనిని చనువె స్వీకరించు.

Tamil Transliteration
Vizhaidhakaiyaan Venti Iruppar Kezhudhakaiyaar
Kelaadhu Nattaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #౮౦౫
తెలియని తనమనుచుఁ జెలిమితో పలికిన
హితుని తప్పు నోర్వ హితమంటుండ్రు.

Tamil Transliteration
Pedhaimai Ondro Perungizhamai Endrunarka
Nodhakka Nattaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #౮౦౬
చనువు వలన గొప్ప సంకటమేరాగ
వదలుకొనడు మిత్ర వరుఁడు దాని.

Tamil Transliteration
Ellaikkan Nindraar Thuravaar Tholaivitaththum
Thollaikkan Nindraar Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #౮౦౭
మిత్రయందు ప్రేమ సూత్రమ్ము తెగరాదు
హితుని వలన బ్రతుకె హీనమైన

Tamil Transliteration
Azhivandha Seyyinum Anparaar Anpin
Vazhivandha Kenmai Yavar.

Explanations
Holy Kural #౮౦౮
వినక నెవరు జెప్ప విశ్వసించెడు మిత్రు
ద్రోహపరచు దినమె దుర్దినమ్ము.

Tamil Transliteration
Kelizhukkam Kelaak Kezhudhakaimai Vallaarkku
Naalizhukkam Nattaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #౮౦౯
కాల కాలముగను గలసిన స్నేహమ్ము
విడని వాని బొగడు విశ్వమెల్ల.

Tamil Transliteration
Ketaaa Vazhivandha Kenmaiyaar Kenmai
Vitaaar Vizhaiyum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౮౧౦
ఎన్నిజేయ స్నేహ మెడబాటు గానట్టి
మిత్రులఁ బగవారు మెచ్చుకొంద్రు.

Tamil Transliteration
Vizhaiyaar Vizhaiyap Patupa Pazhaiyaarkan
Panpin Thalaippiriyaa Thaar.

Explanations
🡱