చాటుమాటలు

Verses

Holy Kural #౧౮౧
ధర్మపరుడటంచు తలయెత్తకున్నను
చాటుఁ బలుకదేని నజ్జనుండె

Tamil Transliteration
Arangooraan Alla Seyinum Oruvan
Purangooraan Endral Inidhu.

Explanations
Holy Kural #౧౮౨
మంచి బలికి యెదుట మరుగున నిండించు
క్రూర కర్ముఁగీడు గూడియుండు

Tamil Transliteration
Aranazheei Allavai Seydhalin Theedhe
Puranazheeip Poiththu Nakai.

Explanations
Holy Kural #౧౮౩
చాటుఁబలికి నిజము మాటు మణగజేసి
బ్రతుకు బ్రతుకు కన్న మృతి సుఖమ్ము

Tamil Transliteration
Purangoorip Poiththuyir Vaazhdhalin Saadhal
Arangootrum Aakkath Tharum.

Explanations
Holy Kural #౧౮౪
చెప్పవచ్చు నెదుట చెంపనదర గొట్టి
చేటుఁ దలుపరాదు చాటు మాట

Tamil Transliteration
Kannindru Kannarach Chollinum Sollarka
Munnindru Pinnokkaach Chol.

Explanations
Holy Kural #౧౮౫
వారివారి ధర్మవర్తనం బెట్టిదో
చాటుమాటె దెల్పు క్షణమునందు

Tamil Transliteration
Aranjollum Nenjaththaan Anmai Puranjollum
Punmaiyaar Kaanap Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౮౬
ఎదిరి గుట్టుఁజాట నెంచిన తోడనే
తనదు గుట్టు బయట తానె బడును

Tamil Transliteration
Piranpazhi Kooruvaan Thanpazhi Yullum
Thirandherindhu Koorap Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౮౭
ఇంపు మాటలందు నిమిడిన స్నేహమ్ము
చాటు మాటలందు సమసిపోవు.

Tamil Transliteration
Pakachchollik Kelirp Pirippar Nakachcholli
Natpaatal Thetraa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౧౮౮
స్నేహితులకె చేటు జేసినన్ చాటుగా
పరుల యందు నింకఁ బలుకనేల

Tamil Transliteration
Thunniyaar Kutramum Thootrum Marapinaar
Ennaikol Edhilaar Maattu.

Explanations
Holy Kural #౧౮౯
వెనుక నొకటి బలుకు పనికి మాలినవాని
ధరణి మోయునేమొ ధర్మమునకు

Tamil Transliteration
Arannokki Aatrungol Vaiyam Purannokkip
Punsol Uraippaan Porai.

Explanations
Holy Kural #౧౯౦
తప్పు లేఱిగినంత దనతప్పు దెలిసిన
మెరుగుపడును బ్రతుకు మీదమీద.

Tamil Transliteration
Edhilaar Kutrampol Thangutrang Kaankirpin
Theedhunto Mannum Uyirkku.

Explanations
🡱