చుట్టరికము

Verses

Holy Kural #౫౨౧
లేమి నున్న ప్రేమను పాటించు
వారివలన బంధువర్గ ముండు.

Tamil Transliteration
Patratra Kannum Pazhaimaipaa Raattudhal
Sutraththaar Kanne Ula.

Explanations
Holy Kural #౫౨౨
చుట్టరికము ప్రేమ చుట్టుకొన్నదియైన
బహువిధాల లాభప్రాప్తి నిచ్చు

Tamil Transliteration
Virupparaach Chutram Iyaiyin Arupparaa
Aakkam Palavum Tharum.

Explanations
Holy Kural #౫౨౩
బంధువీతి లేని బ్రతుకెంతగా నున్న
కట్ట తెగిన చెరువు పట్టు విధము.

Tamil Transliteration
Alavalaa Villaadhaan Vaazhkkai Kulavalaak
Kotindri Neernirain Thatru.

Explanations
Holy Kural #౫౨౪
బంధు వర్గమునకు పొందికగా నున్న
కలిమి మిగిలి నంత ఫలము గలదు.

Tamil Transliteration
Sutraththaal Sutrap Pataozhukal Selvandhaan
Petraththaal Petra Payan.

Explanations
Holy Kural #౫౨౫
ఇచ్చి ప్రియము తోడి నింపుగా మాట్లాడు
నట్టెవాని చుట్టు చుట్టరికము

Tamil Transliteration
Kotuththalum Insolum Aatrin Atukkiya
Sutraththaal Sutrap Patum.

Explanations
Holy Kural #౫౨౬
దాతయయ్య కోపతాపమ్ము లేకున్నఁ
జుట్టరికము లేనిచోటు లేదు.

Tamil Transliteration
Perungotaiyaan Penaan Vekuli Avanin
Marungutaiyaar Maanilaththu Il.

Explanations
Holy Kural #౫౨౭
కాకి ముట్టదేది కలియక దనవారి
నట్టి వారికుండు నదియె కలిమి.

Tamil Transliteration
Kaakkai Karavaa Karaindhunnum Aakkamum
Annanee Raarkke Ula.

Explanations
Holy Kural #౫౨౮
ఎల్లర నొకరీతి యేలిక చూడడు
చూపు ననుసరించి చుట్టముండు.

Tamil Transliteration
Podhunokkaan Vendhan Varisaiyaa Nokkin
Adhunokki Vaazhvaar Palar.

Explanations
Holy Kural #౫౨౯
బంధు వైరమున్న, పొందిక నద్దాని
కారణమ్ము దెలియ దీరిపోవు.

Tamil Transliteration
Thamaraakik Thatrurandhaar Sutram Amaraamaik
Kaaranam Indri Varum.

Explanations
Holy Kural #౫౩౦
కారణమ్ముఁ దెలిసి చేరదీయవలయు
వదలుకొన్న వాఁడు వచ్చి చేర.

Tamil Transliteration
Uzhaippirindhu Kaaranaththin Vandhaanai Vendhan
Izhaith Thirundhu Ennik Kolal.

Explanations
🡱