జీవహింస

Verses

Holy Kural #౨౫౧
బలియ గోరి తాను బలిజేయు జీవుల
నట్టి కెట్టు లమరు తరుణ

Tamil Transliteration
Thannoon Perukkarkuth Thaanpiridhu Oonunpaan
Engnganam Aalum Arul?.

Explanations
Holy Kural #౨౫౨
దాచనట్టి చేత ధన ముండనట్లుగా
మాంస భక్షణమున మరుగు కరుణ.

Tamil Transliteration
Porulaatchi Potraadhaarkku Illai Arulaatchi
Aangillai Oondhin Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #౨౫౩
నేన నున్నవాని చిత్తంబు రీతిగా
మాంస భక్షకునికి మానసమ్ము.

Tamil Transliteration
Pataikontaar Nenjampol Nannookkaadhu Ondran
Utalsuvai Untaar Manam.

Explanations
Holy Kural #౨౫౪
జాలి యనిన ప్రాణి జంపమితొఁబాటు
మాంస భక్షణమును మానుటగును.

Tamil Transliteration
Arulalladhu Yaadhenin Kollaamai Koral
Porulalladhu Avvoon Thinal.

Explanations
Holy Kural #౨౫౫
జీవహింస లేమి జీవిత ధర్మంబు
నంజు డారగింప నరక మబ్బి.

Tamil Transliteration
Unnaamai Ulladhu Uyirnilai Oonunna
Annaaththal Seyyaadhu Alaru.

Explanations
Holy Kural #౨౫౬
మాంస మెవరు దినక మానిన వారైన
నమ్మువారు భునిని వమ్ముగారె.

Tamil Transliteration
Thinarporuttaal Kollaadhu Ulakenin Yaarum
Vilaipporuttaal Oondraruvaa Ril.

Explanations
Holy Kural #౨౫౭
మాంస భక్షణమ్ము మానుట మంచిది
చింత జేయ వ్రణమె జీవి కద్ది.

Tamil Transliteration
Unnaamai Ventum Pulaaal Piridhondran
Punnadhu Unarvaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #౨౫౮
జీవులందు నెల్ల జీవు డొక్కడె గాన
చంపు తినరుదేని సాధు జమలు.

Tamil Transliteration
Seyirin Thalaippirindha Kaatchiyaar Unnaar
Uyirin Thalaippirindha Oon.

Explanations
Holy Kural #౨౫౯
వేయి యజ్ఞములను జేయుట కన్నను
చంసి తినక యున్న చాలు నదియె.

Tamil Transliteration
Avisorin Thaayiram Vettalin Ondran
Uyirsekuth Thunnaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #౨౬౦
ప్రాణికోటి భక్తి భావాన ప్రణమిల్లు
ప్రాణ ఘాతకమును మాను వాని.

Tamil Transliteration
Kollaan Pulaalai Maruththaanaik Kaikooppi
Ellaa Uyirun Thozhum.

Explanations
🡱