జూదరి

Verses

Holy Kural #౯౩౧
చేప గాలమందు జీక్కెడు విధమౌను
గెలుపు సిద్ధమైన వలదు జూదు.

Tamil Transliteration
Ventarka Vendritinum Soodhinai Vendradhooum
Thoontirpon Meenvizhungi Atru.

Explanations
Holy Kural #౯౩౨
ఒకటి వచ్చినట్టి యుత్సాహమున నూరు
వదలు వాని బ్రతుకు బదిలమగునె?

Tamil Transliteration
Ondreydhi Noorizhakkum Soodharkkum Untaangol
Nandreydhi Vaazhvadhor Aaru.

Explanations
Holy Kural #౯౩౩
దొల్లి పోవువాని దొడ్డగా నమ్మన
ద్రవ్యమెల్ల నెదిరి దారిబట్టు.

Tamil Transliteration
Urulaayam Ovaadhu Koorin Porulaayam
Pooip Purame Patum.

Explanations
Holy Kural #౯౩౪
కీడుఁ మూడఁజేసి కీర్తిని పోగొట్టి
పేదవడఁగ జేయుఁ జూదమొండె.

Tamil Transliteration
Sirumai Palaseydhu Seerazhikkum Soodhin
Varumai Tharuvadhondru Il.

Explanations
Holy Kural #౯౩౫
హస్తకౌశలమ్ము నక్షపాటమున్న
పేదరికమె వచ్చుఁ జూదమాడ.

Tamil Transliteration
Kavarum Kazhakamum Kaiyum Tharukki
Ivariyaar Illaaki Yaar.

Explanations
Holy Kural #౯౩౬
తనిక బెక్కు బాధ లనుభవింప దగెను
జూదమందు జిక్కి చొక్కు నతడు.

Tamil Transliteration
Akataaraar Allal Uzhapparsoo Thennum
Mukatiyaan Mootappat Taar.

Explanations
Holy Kural #౯౩౭
తరతరాల నుండి తనదాక వచ్చిన
యాస్తి జూదమాడ నంతరించు.

Tamil Transliteration
Pazhakiya Selvamum Panpum Ketukkum
Kazhakaththuk Kaalai Pukin.

Explanations
Holy Kural #౯౩౮
కల్ల లాడజేసి కనికరమ్ము బాపు
నాంది జూదమగును నరకమునకు.

Tamil Transliteration
Porul Ketuththup Poimer Koleei Arulketuththu
Allal Uzhappikkum Soodhu.

Explanations
Holy Kural #౯౩౯
కూడు గుడ్డ సొత్తు కోవిదత్వము కీర్తి
మంట గలియు జూద మంటుకొనిన.

Tamil Transliteration
Utaiselvam Oonoli Kalviendru Aindhum
Ataiyaavaam Aayang Kolin.

Explanations
Holy Kural #౯౪౦
ఆడుచుండు జూద మోడంగ నోడంగ
బాధలన్ను నాశ బ్రతుకునందు.

Tamil Transliteration
Izhaththoru?um Kaadhalikkum Soodhepol Thunpam
Uzhaththoru?um Kaadhatru Uyir.

Explanations
🡱