జ్ఞానము

Verses

Holy Kural #౪౨౧
నాశనమ్ము రాకఁ బోషించు జ్ఞానమ్ము
సాధ్యపడని కోట శత్రువులకు.

Tamil Transliteration
421 Arivatrang Kaakkung Karuvi Seruvaarkkum
Ullazhikka Laakaa Aran.

Explanations
Holy Kural #౪౨౨
పోవునట్టి వ్యర్ధ పోకడఁ బోనీక
చక్కదిద్దు నదియె జ్ఞాన మనిన.

Tamil Transliteration
Sendra Itaththaal Selavitaa Theedhoreei
Nandrinpaal Uyppa Tharivu.

Explanations
Holy Kural #౪౨౩
అవ్వరెవరి నోట నేమాట విన్నను
దాని మర్మమెఱుగ జ్ఞానమగును.

Tamil Transliteration
Epporul Yaaryaarvaaik Ketpinum Apporul
Meypporul Kaanpa Tharivu.

Explanations
Holy Kural #౪౨౪
చెప్ప నేర్చి, యెదిరి చెప్పిన దానిలో
సత్య మెఱుగు టగును జ్ఞాన మనిన.

Tamil Transliteration
Enporula Vaakach Chelachchollith Thaanpirarvaai
Nunporul Kaanpa Tharivu.

Explanations
Holy Kural #౪౨౫
పొంగిపోక వ్యధల కుంగక లోకంబు
ననుసరింప జ్ఞాన మగున టండ్రు.

Tamil Transliteration
Ulakam Thazheeiya Thotpam Malardhalum
Koompalum Illa Tharivu.

Explanations
Holy Kural #౪౨౬
పలువు రెట్లు జగతి వర్తింత్రు తానట్లు
తెలిసి బ్రతుకు టగును తెలివి యన్న.

Tamil Transliteration
Evva Thuraivadhu Ulakam Ulakaththotu
Avva Thuraiva Tharivu.

Explanations
Holy Kural #౪౨౭
జ్ఞాను లెఱుగ గలరు దేనినైనను ముందె
సర్వ జనుల కద్ది సాధ్య పడదు.

Tamil Transliteration
Arivutaiyaar Aava Tharivaar Arivilaar
Aqdhari Kallaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౪౨౮
లొంగ దగిన చోట లొంగుటే జ్ఞానమ్ము
మూర్ఖుఁ డెదురు దిరుగు ముప్పుఁగనక.

Tamil Transliteration
Anjuva Thanjaamai Pedhaimai Anjuvadhu
Anjal Arivaar Thozhil.

Explanations
Holy Kural #౪౨౯
ముప్పుఁ దెలుసుకొంద్రు ముందుగా జ్ఞానులు
వారి నెదుర నెవరి వశము గాదు.

Tamil Transliteration
Edhiradhaak Kaakkum Arivinaark Killai
Adhira Varuvadhor Noi.

Explanations
Holy Kural #౪౩౦
జ్ఞానమొక్కటున్న సర్వస్వ మున్నట్లె
యద్ది శూన్యమైన యెద్ది మిగులు.

Tamil Transliteration
Arivutaiyaar Ellaa Mutaiyaar Arivilaar
Ennutaiya Renum Ilar.

Explanations
🡱