తగని మైత్రి

Verses

Holy Kural #౮౨౧
పైకి చెలిమిఁజూపి పగ నెదవర్తించు
చెలిమి, జెలిమిగాదు కొలిమిగాని.

Tamil Transliteration
Seeritam Kaanin Eridharkup Pattatai
Neraa Nirandhavar Natpu.

Explanations
Holy Kural #౮౨౨
ఐనవారలట్టు లనిపించి వేరైన
వారి చెలిమి వారవనితఁటోలు.

Tamil Transliteration
Inampondru Inamallaar Kenmai Makalir
Manampola Veru Patum.

Explanations
Holy Kural #౮౨౩
చదివినంత రాదు సంస్కార సంపత్తి
మనసు మనసుతోడ మైత్రిగాక.

Tamil Transliteration
Palanalla Katrak Kataiththu Mananallar
Aakudhal Maanaark Karidhu.

Explanations
Holy Kural #౮౨౪
నవ్వు తొలకరించు నయవంచకుల మైత్రి
తలఁచుకొన్న భయము గలుగు చుండు.

Tamil Transliteration
Mukaththin Iniya Nakaaa Akaththinnaa
Vanjarai Anjap Patum.

Explanations
Holy Kural #౮౨౫
చిత్త మత్తుకొనని చెలికాని మాటలు
నిర్ణయింపరాదు నిజమటుంచు.

Tamil Transliteration
Manaththin Amaiyaa Thavarai Enaiththondrum
Sollinaal Therarpaatru Andru.

Explanations
Holy Kural #౮౨౬
మిత్రులవలె మేలుఁ మిగులంగ బలికినన్
వంచకంబు బయట పడున దెట్లొ.

Tamil Transliteration
Nattaarpol Nallavai Sollinum Ottaarsol
Ollai Unarap Patum.

Explanations
Holy Kural #౮౨౭
వినకు కాని వాని వినయంపు మాటలు
విల్లు వంగినట్టి విధముగాన.

Tamil Transliteration
Solvanakkam Onnaarkan Kollarka Vilvanakkam
Theengu Kuriththamai Yaan.

Explanations
Holy Kural #౮౨౮
దండమన్న చేతి దాపున క్రూరస్త్ర
మణఁచగలడు శత్రువైనవాడు.

Tamil Transliteration
Thozhudhakai Yullum Pataiyotungum Onnaar
Azhudhakan Neerum Anaiththu.

Explanations
Holy Kural #౮౨౯
కాని వాని యెడల కలసినట్లుండియే
తొలిగిపోవఁ మెఱుగు తొందఱగను.

Tamil Transliteration
Mikachcheydhu Thammellu Vaarai Nakachcheydhu
Natpinul Saappullar Paatru.

Explanations
Holy Kural #౮౩౦
మోసగానితోడ మురిపించునట్టులే
తెంపుకొనుట చెలిమి కింపటండ్రు.

Tamil Transliteration
Pakainatpaam Kaalam Varungaal Mukanattu
Akanatpu Oreei Vital.

Explanations
🡱