తత్త్వార్థము

Verses

Holy Kural #౩౫౧
సత్తు కానిదెల్ల సత్తను నజ్ఞాన
కారణంబె జన్మ కారణంబు

Tamil Transliteration
Porulalla Vatraip Porulendru Unarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu.

Explanations
Holy Kural #౩౫౨
అంధకార మెడలి యనువగు సౌఖ్యము
మౌఢ్య మెడలి నట్టి మానవులకు.

Tamil Transliteration
Irulneengi Inpam Payakkum Marulneengi
Maasaru Kaatchi Yavarkku.

Explanations
Holy Kural #౩౫౩
అజ్ఞతనే దొలంగి వెజ్ఞతనే స్థిరపడ్డ
చేరువగును మోక్షసీమ తనకు.

Tamil Transliteration
Aiyaththin Neengith Thelindhaarkku Vaiyaththin
Vaanam Naniya Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #౩౫౪
ఐదు గెల్వగల్లి యాత్మానుభూతిని
సౌందలేని యెడల పుణ్యమేమి.

Tamil Transliteration
Aiyunarvu Eydhiyak Kannum Payamindre
Meyyunarvu Illaa Thavarkku.

Explanations
Holy Kural #౩౫౫
దేనితత్త్వ మెట్టిదైనను నిజతత్వ
మందు గనుటె జ్ఞాన మగునటండ్రు.

Tamil Transliteration
Epporul Eththanmaith Thaayinum Apporul
Meypporul Kaanpadhu Arivu.

Explanations
Holy Kural #౩౫౬
తాత్వికముగ నిజము దరచి చాచినవారి
మనను మోక్షమార్గ మనుసరించు.

Tamil Transliteration
Katreentu Meypporul Kantaar Thalaippatuvar
Matreentu Vaaraa Neri.

Explanations
Holy Kural #౩౫౭
తత్వచింతనమున తత్వంబు దెలిసిన
తరిగి పుట్టనట్టి స్థితి లభించు.

Tamil Transliteration
Orththullam Ulladhu Unarin Orudhalaiyaap
Perththulla Ventaa Pirappu.

Explanations
Holy Kural #౩౫౮
పుట్టి గిట్టునట్టి బుద్ధిహీనత బాపి
మోక్షమిచ్చు బుద్ధి బుద్ధి యగును.

Tamil Transliteration
Pirappennum Pedhaimai Neengach Chirappennum
Semporul Kaanpadhu Arivu.

Explanations
Holy Kural #౩౫౯
ఏది సర్వమునకు నాధారమో దాని
పట్టుకొన్న పుట్టు బాధ లుడుగు

Tamil Transliteration
Saarpunarndhu Saarpu Ketaozhukin Matrazhiththuch
Chaardharaa Saardharu Noi.

Explanations
Holy Kural #౩౬౦
కామక్రోధ లోభ కమల నామమ్ము
జెడిన చెడును వచ్చుఁ జెడుగులన్ని.

Tamil Transliteration
Kaamam Vekuli Mayakkam Ivaimundran
Naamam Ketakketum Noi.

Explanations
🡱