తపస్సు

Verses

Holy Kural #౨౬౧
బాధలెల్ల నొర్చి బాధింపకుండుటే
తపముఁ జేయువారి తత్వమగును.

Tamil Transliteration
Utranoi Nondral Uyirkkurukan Seyyaamai
Atre Thavaththir Kuru.

Explanations
Holy Kural #౨౬౨
తపము తాపనులకె తనకును తగునని
వేషధారణమ్ము వెట్టి తనము.

Tamil Transliteration
Thavamum Thavamutaiyaarkku Aakum Adhanai
Aqdhilaar Merkol Vadhu.

Explanations
Holy Kural #౨౬౩
తపము జేయువారి కుపచరించగనేమొ
నన్యసింపరైరి నకల జనులు.

Tamil Transliteration
Thurandhaarkkuth Thuppuravu Venti Marandhaarkol
Matrai Yavarkal Thavam.

Explanations
Holy Kural #౨౬౪
కాని వారిఁజెరువ నైనవారిని గావఁ
దలచినంత జేయ దగు తపస్వి.

Tamil Transliteration
Onnaarth Theralum Uvandhaarai Aakkalum
Ennin Thavaththaan Varum.

Explanations
Holy Kural #౨౬౫
అనుభవింపవచ్చు ననుకొన్న రీతిగాఁ
దపము తప్పకున్న తథ్యముగను.

Tamil Transliteration
Ventiya Ventiyaang Keydhalaal Seydhavam
Eentu Muyalap Patum.

Explanations
Holy Kural #౨౬౬
తాపసాళి క్రమము దప్పక వర్తింతు
రితరు లీషణముల మతి భ్రమింత్రు.

Tamil Transliteration
Thavanj Cheyvaar Thangarumanj Cheyvaarmar Rallaar
Avanjeyvaar Aasaiyut Pattu.

Explanations
Holy Kural #౨౬౭
పుటముఁ బెట్ట బెట్టఁ బొల్పొందు బంగారు
బాధ పడను పడను బోధపడును.

Tamil Transliteration
Sutachchutarum Ponpol Olivitum Thunpanjjch
Utachchuta Norkir Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #౨౬౮
తాను నేనటన్న దానిని విడనాడు
నతని గొల్చు జగతి నుతుల కృతుల.

Tamil Transliteration
Thannuyir Thaanarap Petraanai Enaiya
Mannuyi Rellaan Thozhum.

Explanations
Holy Kural #౨౬౯
తవము దప్పనట్టి ధైర్యమ్ము గలవాడు
కాల యముని గూడ కాలదన్ను.

Tamil Transliteration
Kootram Kudhiththalum Kaikootum Notralin
Aatral Thalaippat Tavarkkul.

Explanations
Holy Kural #౨౭౦
లేనివార లధిక మైనట్టి హేతువు
వ్రతము సల్పువారు స్వల్ప మగుటె.

Tamil Transliteration
Ilarpala Raakiya Kaaranam Norpaar
Silarpalar Nolaa Thavar.

Explanations
🡱