తలపోత

Verses

Holy Kural #౧౧౨౧
పాలు తేనెగలసి జాలువారిన రీతి
మగువ పంటినీరు మధుర మగును.

Tamil Transliteration
Paalotu Thenkalan Thatre Panimozhi
Vaaleyiru Ooriya Neer.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨౨
ఊపిరికిని నొడలి కున్నట్టి సామ్యమ్ము
యామె తోడి నాదు ప్రేమ చెలిమి.

Tamil Transliteration
Utampotu Uyiritai Ennamar Ranna
Matandhaiyotu Emmitai Natpu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨౩
కానరాకపొమ్ము కంటిలో పాపాయి
వలపు రాణి కందు వలయు స్థలము.

Tamil Transliteration
Karumaniyir Paavaainee Podhaayaam Veezhum
Thirunudharku Illai Itam.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨౪
బ్రతుకు సుందరాంగిఁ బడయుటలో నుండు
దూరమైనఁ చావు చేరువగును.

Tamil Transliteration
Vaazhdhal Uyirkkannal Aayizhai Saadhal
Adharkannal Neengum Itaththu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨౫
తలచుకొనుట మఱవు కలిగిననేగాద
మరువలేకపోతి మగువ సోగను.

Tamil Transliteration
Ulluvan Manyaan Marappin Marappariyen
Ollamark Kannaal Kunam.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨౬
నేర్పుగాడె ప్రియుడు నేత్రమధ్యము లందు
రెప్పలార్చు బాధఁ దప్పుకొనును.

Tamil Transliteration
Kannullin Pokaar Imaippin Parukuvaraa
Nunniyarem Kaadha Lavar.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨౭
కలఁడు ప్రియుండు మాదు కనులంటి కాటుక
నలద నతఁడు మరుగు నంచునెంచి.

Tamil Transliteration
Kannullaar Kaadha Lavaraakak Kannum
Ezhudhem Karappaakku Arindhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨౮
మనసులోనె ప్రియుండు మాకుండు గాఁబట్టి
వేడి దినము నతఁడు వాడునంచు.

Tamil Transliteration
Nenjaththaar Kaadha Lavaraaka Veydhuntal
Anjudhum Vepaak Karindhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨౯
కన్ను మూయ ప్రియండు కనిపించడని నేను
అందు కతని నేల నిందజేయ.

Tamil Transliteration
Imaippin Karappaakku Arival Anaiththirke
Edhilar Ennum Iv Voor.

Explanations
Holy Kural #౧౧౩౦
వదలకుండ ప్రియుండు హృదయంబునందుండ
దూరు డందురేల యూరివారు

Tamil Transliteration
Uvandhuraivar Ullaththul Endrum Ikandhuraivar
Edhilar Ennum Iv Voor.

Explanations
🡱