తాటస్థ్యము

Verses

Holy Kural #౧౧౧
పక్షపాత మెడలి వర్తించుటే న్యాయ
మందులొనె సౌఖ్య మమరియుండు

Tamil Transliteration
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal
Paarpattu Ozhukap Perin.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨
న్యాయపరుని సొమ్ము నాళమ్ము గాఁబోదు
తరతరాల వరకుఁ బెఱుగునద్ది

Tamil Transliteration
Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri
Echchaththir Kemaappu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౩
ఇంద్రవదని బుధుల కెక్కువ గాడెన్న
ధర్మ పక్షమునకుఁ దగనిదైన

Tamil Transliteration
Nandre Tharinum Natuvikandhaam Aakkaththai
Andre Yozhiya Vital.

Explanations
Holy Kural #౧౧౪
వారి వారికున్న వారసత్యమె తెల్పు
తగును తగడటంచు తథ్యముగను

Tamil Transliteration
Thakkaar Thakavilar Enpadhu Avaravar
Echchaththaar Kaanap Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫
కలిమిలేములెల్ల కలుగునవే గాన
బుధులు న్యాయపథము వదలరెందు

Tamil Transliteration
Ketum Perukkamum Illalla Nenjaththuk
Kotaamai Saandrork Kani.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬
అంతరాత్మ న్యాయ మందించు చుండగా
చెవిని బెట్ట్కున్నఁజెడు నతండు

Tamil Transliteration
Ketuvalyaan Enpadhu Arikadhan Nenjam
Natuvoreei Alla Seyin.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭
తగ్గు తగ్గుగాదు తాటస్థ్యపరునికి
నెగ్గుగాను దలువ రెవరుగాని

Tamil Transliteration
Ketuvaaka Vaiyaadhu Ulakam Natuvaaka
Nandrikkan Thangiyaan Thaazhvu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮
తూచు కఱ్ఱవిధము తూగినచో బుధ్ధి
బుధుల కదియె తగిన భూషణమ్ముః

Tamil Transliteration
Samanseydhu Seerdhookkung Kolpol Amaindhorupaal
Kotaamai Saandrork Kani.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯
మనను నుండిగాదె మాటలన్నియు వచ్చు
మాట న్యాయమెల్ల మనను విధము

Tamil Transliteration
Sorkottam Illadhu Seppam Orudhalaiyaa
Utkottam Inmai Perin.

Explanations
Holy Kural #౧౨౦
వర్తకంబు వెరుగు వ్యత్యాస ముంచక
సొంతమట్లు పరుల సొమ్ముఁజూడ.

Tamil Transliteration
Vaanikam Seyvaarkku Vaanikam Penip
Piravum Thamapol Seyin.

Explanations
🡱