దండనీతి

Verses

Holy Kural #౫౪౧
బంధుమిత్రు లనెడు పక్షపాతము లేక
నుండదగిన దగును దండనీతి.

Tamil Transliteration
Orndhukan Notaadhu Iraipurindhu Yaarmaattum
Therndhusey Vaqdhe Murai.

Explanations
Holy Kural #౫౪౨
మబ్బు జూచు బ్రతుకు మహిజీవరాసులు
ప్రజలు నృపుని జూచి బ్రతుకు చుంద్రు.

Tamil Transliteration
Vaanokki Vaazhum Ulakellaam Mannavan
Kol Nokki Vaazhung Kuti.

Explanations
Holy Kural #౫౪౩
వేదశాస్త్రములకు విప్రాళికెల్లను
దండనీతి యందె యుండు రక్ష.

Tamil Transliteration
Andhanar Noorkum Araththirkum Aadhiyaai
Nindradhu Mannavan Kol.

Explanations
Holy Kural #౫౪౪
భుజము దట్టి ప్రజల బుజ్జగించెడు రాజు
పదములందె భక్తి ప్రజల కుండు.

Tamil Transliteration
Kutidhazheeik Kolochchum Maanila Mannan
Atidhazheei Nirkum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౫౪౫
నీతి దప్పనట్టి నృపుండున్న రాజ్యన
కాలవర్షముండు కరువు దీరు.

Tamil Transliteration
Iyalpulik Kolochchum Mannavan Naatta
Peyalum Vilaiyulum Thokku.

Explanations
Holy Kural #౫౪౬
ఖడ్గబలము కన్నఁగ్రమము కనికరమ్మె
భువన విజయమిచ్చు నవని పతికి.

Tamil Transliteration
Velandru Vendri Tharuvadhu Mannavan
Koladhooung Kotaa Thenin.

Explanations
Holy Kural #౫౪౭
ప్రజలకెల్ల రాజు భద్రమైనట్లుగా
దండనీతిగాపు ధరణి పతికి.

Tamil Transliteration
Iraikaakkum Vaiyakam Ellaam Avanai
Muraikaakkum Muttaach Cheyin.

Explanations
Holy Kural #౫౪౮
సకల మాలకించు సరళత లేకున్న
నీతి దొరగి రాజు గోతిఁబడును.

Tamil Transliteration
Enpadhaththaan Oraa Muraiseyyaa Mannavan
Thanpadhaththaan Thaane Ketum.

Explanations
Holy Kural #౫౪౯
బాధ దీర్చుటకయి బాధించునది గాన
రాచకర్మ దుష్ట రక్షణమ్ము.

Tamil Transliteration
Kutipurang Kaaththompik Kutram Katidhal
Vatuvandru Vendhan Thozhil.

Explanations
Holy Kural #౫౫౦
మానవేంద్రుఁడిచ్చు మరణశిక్ష ఫలము
వైరున కలువెత్తు వంటిదగును.

Tamil Transliteration
Kolaiyir Kotiyaarai Vendhoruththal Paingoozh
Kalaikat Tadhanotu Ner.

Explanations
🡱