దయ

Verses

Holy Kural #౫౭౧
కరుణ యనెడి దేవకన్యక, కనులలో
మెలుగుచుండ జగతి వెలుగుచుండు.

Tamil Transliteration
Kannottam Ennum Kazhiperung Kaarikai
Unmaiyaan Untiv Vulaku.

Explanations
Holy Kural #౫౭౨
లోకమెల్లఁ దయకు లోనయి వర్తిల్లు
భారమవని దయకు దూరమైన.

Tamil Transliteration
Kannottath Thulladhu Ulakiyal Aqdhilaar
Unmai Nilakkup Porai.

Explanations
Holy Kural #౫౭౩
రక్తిలేదుపాట రాగమ్ము లేకున్న
చూపులేదు దయను జూడకున్న.

Tamil Transliteration
Panennaam Paatarku Iyaipindrel Kanennaam
Kannottam Illaadha Kan.

Explanations
Holy Kural #౫౭౪
ఎందుకున్న వేమొ యెరుగము ముఖమున
కరుణలేని వారి కుండ్లు రెండు.

Tamil Transliteration
Ulapol Mukaththevan Seyyum Alavinaal
Kannottam Illaadha Kan.

Explanations
Holy Kural #౫౭౫
కనికరమ్మె యగును కనులకు రమ్యత
యది దొఱంగ పుండ్లె యగును కండ్లు.

Tamil Transliteration
Kannirku Anikalam Kannottam Aqdhindrel
Punnendru Unarap Patum.

Explanations
Holy Kural #౫౭౬
మట్టిలోన బుట్టు చెట్టుచేమ సములు
కన్నులుండి చూడకున్న కరుణ.

Tamil Transliteration
Manno Tiyaindha Maraththanaiyar Kanno
Tiyaindhukan Notaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౫౭౭
కరుణ గల్గినట్టి కన్నులే కన్నులు
కండ్లు గావు మిగత కన్నులన్ని.

Tamil Transliteration
Kannottam Illavar Kannilar Kannutaiyaar
Kannottam Inmaiyum Il.

Explanations
Holy Kural #౫౭౮
కరుణతోడ నిత్యకర్మల పాటించు
వారి హక్కె యాప్రపంచమెల్ల.

Tamil Transliteration
Karumam Sidhaiyaamal Kannota Vallaarkku
Urimai Utaiththiv Vulaku.

Explanations
Holy Kural #౫౭౯
కష్టవెట్టునట్టి కఠినాత్మలందును
దయను జూవుఆటగును ధర్మగుణము.

Tamil Transliteration
Oruththaatrum Panpinaar Kannumkan Notip
Poruththaatrum Panpe Thalai.

Explanations
Holy Kural #౫౮౦
వేడుకొన్నఁజాలు విషమైన భక్షింత్రు
దయను లక్ష్యముగను దలచువారు.

Tamil Transliteration
Peyakkantum Nanjun Tamaivar Nayaththakka
Naakarikam Ventu Pavar.

Explanations
🡱