దారిద్ర్యము

Verses

Holy Kural #౧౦౪౧
పేసరికపుసాటి బాధ యేదన్నచో
పేదరికమెగాని వేరుగాదు.

Tamil Transliteration
Inmaiyin Innaadhadhu Yaadhenin Inmaiyin
Inmaiye Innaa Thadhu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౪౨
లేమి యనెడు పాపి లేకుండగాఁజేయు
ఇహపరాల రెంట నేరికైన.

Tamil Transliteration
Inmai Enavoru Paavi Marumaiyum
Immaiyum Indri Varum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౪౩
పేద యయ్యెనంచు పేర్వడ్డ మాత్రాన
ఇంటి గొప్పదనము మంట గలియు.

Tamil Transliteration
Tholvaravum Tholum Ketukkum Thokaiyaaka
Nalkuravu Ennum Nasai.

Explanations
Holy Kural #౧౦౪౪
గొప్ప యింట బుట్టినప్పటికైనను
లేమిచేత వచ్చు లేసుమాట.

Tamil Transliteration
Irpirandhaar Kanneyum Inmai Ilivandha
Sorpirakkum Sorvu Tharum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౪౫
పేదరికము జాలు బాధల నన్నింట
నేకపఱచి సుఖము లేకఁ జేయ.

Tamil Transliteration
Nalkuravu Ennum Itumpaiyul Palkuraith
Thunpangal Sendru Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౪౬
విషయ మెఱింగినట్టి విద్యాంసునైనను
పేదయైనఁ జూడ రాదరమున.

Tamil Transliteration
Narporul Nankunarndhu Sollinum Nalkoorndhaar
Sorporul Sorvu Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౪౭
ధర్మమునకె తగని దారిద్ర్య మబ్బిన
నమ్మయైన జూచు నన్యునట్లు.

Tamil Transliteration
Aranjaaraa Nalkuravu Eendradhaa Yaanum
Piranpola Nokkap Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౪౮
నిన్న బడిన బాధ నేడెట్లు బడనంచు
తల్లడిల్లు పేద తలచి దలచి.

Tamil Transliteration
Indrum Varuvadhu Kollo Nerunalum
Kondradhu Polum Nirappu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౪౯
కన్ను మూయలేము కటిక దారిద్ర్యన
నిప్పు మీదనైన నిద్రవచ్చు.

Tamil Transliteration
Neruppinul Thunjalum Aakum Nirappinul
Yaadhondrum Kanpaatu Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౫౦
సాగలేనివాడు సన్న్యసింప కుంట
నుప్పు బుణము దీర్ప నుండునట్లె.

Tamil Transliteration
Thuppura Villaar Thuvarath Thuravaamai
Uppirkum Kaatikkum Kootru.

Explanations
🡱