దుర్జనమైత్రి

Verses

Holy Kural #౮౧౧
కరిగి ద్రాగినట్లు కనిసించు ఖలుమైత్రి
తరిగినంత మేలు వెరుగనీక.

Tamil Transliteration
Parukuvaar Polinum Panpilaar Kenmai
Perukalir Kundral Inidhu.

Explanations
Holy Kural #౮౧౨
కలిగినప్పు డుండి తొలిగిన దొలిగెడు
స్నేహ మున్ననేమి చెడిన నేమి.

Tamil Transliteration
Urinnattu Arinoruum Oppilaar Kenmai
Perinum Izhappinum En?.

Explanations
Holy Kural #౮౧౩
సాని, దొంగవాని సరిబోలు నందురు
ఫలముగోరి చెలిమి సలుపువారు.

Tamil Transliteration
Uruvadhu Seerdhookkum Natpum Peruvadhu
Kolvaarum Kalvarum Ner.

Explanations
Holy Kural #౮౧౪
అనిని బారనట్టి యశ్వంబు సరిమైత్రి
యుండు టొకటె లేకయుండు టొకటె.

Tamil Transliteration
Amarakaththu Aatrarukkum Kallaamaa Annaar
Thamarin Thanimai Thalai.

Explanations
Holy Kural #౮౧౫
కష్టములను నాదఁ గానట్టి స్నేహమ్ము
చెడినమేలె వృద్ధిఁ జెందకుండ.

Tamil Transliteration
Seydhemanj Chaaraach Chiriyavar Punkenmai
Eydhalin Eydhaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #౮౧౬
అల్ప జనులతోడి యన్యోన్యమునకన్న
ప్రాజ్ఞులైనవారి పగయె మేలు.

Tamil Transliteration
Pedhai Perungezheei Natpin Arivutaiyaar
Edhinmai Koti Urum.

Explanations
Holy Kural #౮౧౭
మాట మైత్రికన్న కోటికి లాభమ్ము
శత్రువులుగనుండి సలుపు చెడుపు.

Tamil Transliteration
Nakaivakaiya Raakiya Natpin Pakaivaraal
Paththatuththa Koti Urum.

Explanations
Holy Kural #౮౧౮
విజయ మొసగు పనికి విఘ్నాలు గల్పించు
చెలిమి వదలనగును జెప్పకుండ.

Tamil Transliteration
Ollum Karumam Utatru Pavarkenmai
Sollaataar Sora Vital.

Explanations
Holy Kural #౮౧౯
మాట చేతలందు మర్మంబు గలమైత్రి
కలను గూడ వచ్చి కలతబెట్టు.

Tamil Transliteration
Kanavinum Innaadhu Manno Vinaiveru
Solveru Pattaar Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #౮౨౦
ముందు బొగడి వెనుక నిందించు దుర్జను
చెలిమి రెప్పపాటుఁ జేయవలదు.

Tamil Transliteration
Enaiththum Kurukudhal Ompal Manaikkezheei
Mandril Pazhippaar Thotarpu.

Explanations
🡱