దుష్కృతము

Verses

Holy Kural #౩౧౧
సకల సంవదలును సమకూరుటే యైన
నార్యులొల్ల రకృత మాచరింప

Tamil Transliteration
Sirappeenum Selvam Perinum Pirarkku Innaa
Seyyaamai Maasatraar Kol.

Explanations
Holy Kural #౩౧౨
కంటుబెట్టి యొకఁడు కలిగించగా కీడు
బదులు జేయఁజోరు బుధులు దాని.

Tamil Transliteration
Karuththuinnaa Seydhavak Kannum Maruththinnaa
Seyyaamai Maasatraar Kol.

Explanations
Holy Kural #౩౧౩
నీవు జేయకున్న న్నీకెగ్గు జేసిన
బదులు జేయుటయును బాధకరమె.

Tamil Transliteration
Seyyaamal Setraarkkum Innaadha Seydhapin
Uyyaa Vizhuman Tharum.

Explanations
Holy Kural #౩౧౪
చెడ్డ జేసెనేని సిగ్గు పడగవాడు
మంచి చేయుటగును మహిత శిక్ష.

Tamil Transliteration
Innaasey Thaarai Oruththal Avarnaana
Nannayanj Cheydhu Vital.

Explanations
Holy Kural #౩౧౫
ఆత్మ కష్టమట్లు నన్యుల కష్టాలు
తెలియ లేనివాని తేలివి తేలివె?

Tamil Transliteration
Arivinaan Aakuva Thunto Piridhinnoi
Thannoipol Potraak Katai.

Explanations
Holy Kural #౩౧౬
బాధ యగు నటంచు బోధపడిన వేన్క
ఒరుల కట్టి బాధ నొనంగ నేల?

Tamil Transliteration
Innaa Enaththaan Unarndhavai Thunnaamai
Ventum Pirankan Seyal.

Explanations
Holy Kural #౩౧౭
ఎప్పు డెవ్వరికిని యెంత మాత్రమ్మును
చెడువు దలపకున్న శిక్ష గుణము.

Tamil Transliteration
Enaiththaanum Egngnaandrum Yaarkkum Manaththaanaam
Maanaasey Yaamai Thalai.

Explanations
Holy Kural #౩౧౮
తనకు దెలియుగాదె తనబాధ యెట్టిదో
యెదిటి బాధలెందు కెఱుగలేడు.

Tamil Transliteration
Thannuyirkaku Ennaamai Thaanarivaan Enkolo
Mannuyirkku Innaa Seyal.

Explanations
Holy Kural #౩౧౯
నేడు నీవుజేయు కీడది నిన్నంటి
స్వయముగానె రేపు వచ్చి చేరు.

Tamil Transliteration
Pirarkkinnaa Murpakal Seyyin Thamakku Innaa
Pirpakal Thaame Varum.

Explanations
Holy Kural #౩౨౦
బాధలేని బ్రతుకు బ్రతుకంగ నెంచిన
బాధ బెట్టకుండ బ్రతుక వలయు.

Tamil Transliteration
Noyellaam Noiseydhaar Melavaam Noiseyyaar
Noyinmai Ventu Pavar.

Explanations
🡱