దుష్పాలన

Verses

Holy Kural #౫౫౧
కష్టవెట్టునట్టి దుష్టరాజున కన్న
హంతకుండె మెచ్చనైన వాఁడు.

Tamil Transliteration
Kolaimerkon Taarir Kotidhe Alaimerkontu
Allavai Seydhozhukum Vendhu.

Explanations
Holy Kural #౫౫౨
దోచుకొన్న విధము దొంగలు కత్తెత్తి
యప్పుడవుడు పన్నులడుగు రాజు.

Tamil Transliteration
Velotu Nindraan Ituven Radhupolum
Kolotu Nindraan Iravu.

Explanations
Holy Kural #౫౫౩
అనుదినమ్ముఁదప్పు లరయనిచోఁరాజు
చెడును రాజ్యలక్ష్మి ఘడియ ఘడియ.

Tamil Transliteration
Naatorum Naati Muraiseyyaa Mannavan
Naatorum Naatu Ketum.

Explanations
Holy Kural #౫౫౪
సంపదలను ప్రజల సర్వమ్ము గోల్పోవు
ధరణి విభుడు దప్పఁదండనీతి.

Tamil Transliteration
Koozhung Kutiyum Orungizhakkum Kolkotich
Choozhaadhu Seyyum Arasu.

Explanations
Holy Kural #౫౫౫
కష్టపడుచు ప్రజలు కార్చిడి కన్నీరె
కరగదీయు నృపుని కలిమి జలిమి.

Tamil Transliteration
Allarpattu Aatraadhu Azhudhakan Neerandre
Selvaththaith Theykkum Patai.

Explanations
Holy Kural #౫౫౬
నీతియె క్షీతిపతి నెలకొను మార్గమౌ
నది దొఱంగ సర్వ మంతరించు.

Tamil Transliteration
Mannarkku Mannudhal Sengonmai Aqdhindrel
Mannaavaam Mannark Koli.

Explanations
Holy Kural #౫౫౭
వానలేని యట్టి వనుమతి విధమౌను
పాలకుండు దయకు బాహ్యుడైన.

Tamil Transliteration
Thuliyinmai Gnaalaththirku Etratre Vendhan
Aliyinmai Vaazhum Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #౫౫౮
వేదకన్న బాధ వెన్నిధిగా నున్న
రాజు నీతి దప్పి రాజ్యమేల.

Tamil Transliteration
Inmaiyin Innaadhu Utaimai Muraiseyyaa
Mannavan Korkeezhp Patin.

Explanations
Holy Kural #౫౫౯
నీతి దప్పినట్టి నృపుడున్న రాజ్యన
చెదిరిపోవు మబ్బు చినుక బడక.

Tamil Transliteration
Muraikoti Mannavan Seyyin Uraikoti
Ollaadhu Vaanam Peyal.

Explanations
Holy Kural #౫౬౦
పాడి తరిగిపోవు పఠియింప రార్యులు
ధర్మ దూరుడైన ధరణి విభుండు.

Tamil Transliteration
Aapayan Kundrum Arudhozhilor Noolmarappar
Kaavalan Kaavaan Enin.

Explanations
🡱