దూత

Verses

Holy Kural #౬౮౧
ప్రేమ సత్కులమ్ము పృధినీళు సంప్రీతి
కలుగు నతఁడు దూత గాగ దగును

Tamil Transliteration
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Vendhavaam
Panputaimai Thoodhuraippaan Panpu.

Explanations
Holy Kural #౬౮౨
ప్రేమ, ప్రజ్ఞ, విషయ విశ్లేషణా శక్తి
దూతకు నివి మూడు తొడవు లగును.

Tamil Transliteration
Anparivu Aaraaindha Solvanmai Thoodhuraippaarkku
Indri Yamaiyaadha Moondru.

Explanations
Holy Kural #౬౮౩
విదురులందు గొప్ప విదురుండు ద్యూతమ్ము
క్ష్మాతలేంద్రు లెదుట సలువు నతఁడు.

Tamil Transliteration
Noolaarul Noolvallan Aakudhal Velaarul
Vendri Vinaiyuraippaan Panpu.

Explanations
Holy Kural #౬౮౪
తగిన రూపు, తెలివి తరుగని విద్యయు
మూడు దౌత్యమునకు ముఖ్యమగును.

Tamil Transliteration
Arivuru Vaaraaindha Kalviim Moondran
Serivutaiyaan Selka Vinaikku.

Explanations
Holy Kural #౬౮౫
ప్రియపడంగ జెప్పి వెగటును తప్పించి
నయము గూర్చు నతఁడె స్వయము దూత.

Tamil Transliteration
Thokach Chollith Thoovaadha Neekki Nakachcholli
Nandri Payappadhaan Thoodhu.

Explanations
Holy Kural #౬౮౬
నీతి నిర్ణయమ్ము నిలకడ నిర్భీతి
దోహదమ్ములగును దౌత్యమునకు.

Tamil Transliteration
Katrukkan Anjaan Selachchollik Kaalaththaal
Thakkadhu Arivadhaam Thoodhu.

Explanations
Holy Kural #౬౮౭
బాధ్యతెరిగి కాలపక్యమ్ము గుర్తించి
స్థానమెఱిగి పలుకు జ్ఞాని దూత.

Tamil Transliteration
Katanarindhu Kaalang Karudhi Itanarindhu
Enni Uraippaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #౬౮౮
సత్ప్రవర్తనమ్ము సఖ్యమ్ము తుల్యత
దూత లక్షణముగఁ జూతురెల్ల.

Tamil Transliteration
Thooimai Thunaimai Thunivutaimai Immoondrin
Vaaimai Vazhiyuraippaan Panpu.

Explanations
Holy Kural #౬౮౯
తప్పు బలుక డెవఁడొ తడబాటుగానైన
వాఁడె తగిన రాయబారి యగును.

Tamil Transliteration
Vitumaatram Vendharkku Uraippaan Vatumaatram
Vaaiseraa Vanka Navan.

Explanations
Holy Kural #౬౯౦
చావు మూడుటైన క్ష్మాతలేంద్రుల మేలు
గోరు నతఁడె రాయబారి యగును.

Tamil Transliteration
Irudhi Payappinum Enjaadhu Iraivarku
Urudhi Payappadhaam Thoodhu.

Explanations
🡱