దొంగతనము

Verses

Holy Kural #౨౮౧
బ్రతుకఁదలతువేని పరిహాస పడకుండ
మదిని దొంగతనము మరచిపొమ్ము.

Tamil Transliteration
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum
Kallaamai Kaakkadhan Nenju.

Explanations
Holy Kural #౨౮౨
దొంగిలింపకున్న దొంగిలించిన యట్లె
యట్టి తలపు మనసునందు గలుగ.

Tamil Transliteration
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik
Kallaththaal Kalvem Enal.

Explanations
Holy Kural #౨౮౩
వెరిగినట్లు వెరిగి వెరిగిన దంతయుఁ
తరిగిపోవు దొంగతనపు ధనము.

Tamil Transliteration
Kalavinaal Aakiya Aakkam Alavirandhu
Aavadhu Polak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౨౮౪
చోర బుద్ధి వచ్చి చొచ్చుకపోయిన
బ్రతుకు కాలమెల్ల పతన మగును.

Tamil Transliteration
Kalavinkan Kandriya Kaadhal Vilaivinkan
Veeyaa Vizhumam Tharum.

Explanations
Holy Kural #౨౮౫
జాలిగుండె కలుఁగ జాలదు చిర్చింప
దుష్టబుద్ధి కలుఁగ దొంగిలింప.

Tamil Transliteration
Arulkarudhi Anputaiya Raadhal Porulkarudhip
Pochchaappup Paarppaarkan Il.

Explanations
Holy Kural #౨౮౬
నీతిగాను బ్రతుకఁ జేతగా దొకనికి
యాశ గలిగెనేని మోసగింప

Tamil Transliteration
Alavinkan Nindrozhukal Aatraar Kalavinkan
Kandriya Kaadha Lavar.

Explanations
Holy Kural #౨౮౭
చిక్కనముగ బ్రతుక చేతైన వానికి
నపహారింప దలఁచు నెపము లేదు.

Tamil Transliteration
Kalavennum Kaarari Vaanmai Alavennum
Aatral Purindhaarkanta Il.

Explanations
Holy Kural #౨౮౮
మేర నెఱుఁగు నతఁడు మీరడు ధర్మంబు
మోర నెపమునందె చోరుడుండు.

Tamil Transliteration
Alavarindhaar Nenjath Tharampola Nirkum
Kalavarindhaar Nenjil Karavu.

Explanations
Holy Kural #౨౮౯
చోర వృత్తికన్న వేరెరుంగని యట్టి
చీడవురుగు చెడును శీఘ్ర గతని.

Tamil Transliteration
Alavalla Seydhaange Veevar Kalavalla
Matraiya Thetraa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౨౯౦
దొంగవాని కిహమె దూరమై పోవంగ
నిగ్రహునికి దక్కు నింగి సుఖము.

Tamil Transliteration
Kalvaarkkuth Thallum Uyirnilai Kalvaarkkuth
Thallaadhu Puththe Lulaku.

Explanations
🡱