దోష నిరోధము

Verses

Holy Kural #౪౩౧
గర్వ మాగ్రహమ్ము కలుషమ్ము విమ్మూడు
మృగ్యమైన వృద్ధి పొందు నతుఁడు.

Tamil Transliteration
Serukkunj Chinamum Sirumaiyum Illaar
Perukkam Perumidha Neerththu.

Explanations
Holy Kural #౪౩౨
స్వాతి శయము నల్పసంతోషము నపాత్ర
దానము నివి తగవు ధరణి పతికి.

Tamil Transliteration
Ivaralum Maanpirandha Maanamum Maanaa
Uvakaiyum Edham Iraikku.

Explanations
Holy Kural #౪౩౩
కొంచమైన నేపము కొండగా భావింత్రు
నింద కోర్వనట్టి నీతిపరులు

Tamil Transliteration
Thinaiththunaiyaang Kutram Varinum Panaiththunaiyaak
Kolvar Pazhinaanu Vaar.

Explanations
Holy Kural #౪౩౪
దోషక్యత్యములకు దూరమ్ము గాకున్న
నంతరంగ శత్రువదియె మనకు.

Tamil Transliteration
Kutrame Kaakka Porulaakak Kutrame
Atran Tharooum Pakai.

Explanations
Holy Kural #౪౩౫
రాక ముందె జాగరూకత లేకున్న
బ్రతుకు నిప్పుబడ్డ వామి నొప్పు.

Tamil Transliteration
Varumunnark Kaavaadhaan Vaazhkkai Erimunnar
Vaiththooru Polak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౪౩౬
దోష రహితుఁ డగుచు దుష్టుల దండింప
తప్పుగాదు చూడ ధరణి పతకి.

Tamil Transliteration
Thankutram Neekkip Pirarkutrang Kaankirpin
Enkutra Maakum Iraikku?.

Explanations
Holy Kural #౪౩౭
లోభి గుణమె జాలు లోకమం దున్నట్టి
మూంచితనము నెల్ల మంటగలువ.

Tamil Transliteration
Seyarpaala Seyyaa Thivariyaan Selvam
Uyarpaala Thandrik Ketum.

Explanations
Holy Kural #౪౩౮
దోషమందు గొప్ప దోషమ్ము లోభత్య
మీడు జేయ దానికెది లేదు.

Tamil Transliteration
Patrullam Ennum Ivaranmai Etrullum
Ennap Patuvadhon Randru.

Explanations
Holy Kural #౪౩౯
హీన మెట్టి వారి కైనను స్వోత్కర్ష
మానుమట్లె మేలుగాని పనులు.

Tamil Transliteration
Viyavarka Egngnaandrum Thannai Nayavarka
Nandri Payavaa Vinai.

Explanations
Holy Kural #౪౪౦
ఇతరు లెఱుగ నటుల నీప్సితార్థములందు
సిద్ధహస్తు నెదిరి జెడువ గాదు.

Tamil Transliteration
Kaadhala Kaadhal Ariyaamai Uykkirpin
Edhila Edhilaar Nool.

Explanations
🡱