ధనార్జనము

Verses

Holy Kural #౭౫౧
లెక్కలేనివాని లెక్కింప జేవెడి
లెక్కధనమ్ముగాక లేదు వేరె.

Tamil Transliteration
Porulal Lavaraip Porulaakach Cheyyum
Porulalladhu Illai Porul.

Explanations
Holy Kural #౭౫౨
లేనివాని నెవరు లెక్కింప రెవ్వరు
ఉన్నవాని గూడి సన్నుతింత్రు

Tamil Transliteration
Illaarai Ellaarum Elluvar Selvarai
Ellaarum Seyvar Sirappu.

Explanations
Holy Kural #౭౫౩
ఎట్టి చోటనైన చిట్ట జీకటి బాపు
నారిపోని దీపమగు ధనమ్ము.

Tamil Transliteration
Porulennum Poiyaa Vilakkam Irularukkum
Enniya Theyaththuch Chendru.

Explanations
Holy Kural #౭౫౪
ధర్మసమ్మతముగ ధనము సంపాదింప
కామ మోక్షమెల్ల గలుగుగాన

Tamil Transliteration
Araneenum Inpamum Eenum Thiranarindhu
Theedhindri Vandha Porul.

Explanations
Holy Kural #౭౫౫
దాన ధర్మములకు తగని సంపాదన
వైభవమ్ము గాదు వగపు దెచ్చు.

Tamil Transliteration
Arulotum Anpotum Vaaraap Porulaakkam
Pullaar Purala Vital.

Explanations
Holy Kural #౭౫౬
ప్రభువు బొక్కసంబు, పన్నును సుంకమ్ము
కప్ప మనగ మూడు మెప్పుగాను.

Tamil Transliteration
Uruporulum Ulku Porulumdhan Onnaarth
Theruporulum Vendhan Porul.

Explanations
Holy Kural #౭౫౭
దయకు బుట్టు బిడ్డ దాక్షిణ్య మనువేర
కలిమి యనెడి దాది వలన పెఱుగు.

Tamil Transliteration
Arulennum Anpeen Kuzhavi Porulennum
Selvach Cheviliyaal Untu.

Explanations
Holy Kural #౭౫౮
కరులబోరు జూచు కరణిని గిరినుండి
చేతనుండ ధనము చేయు పనులు.

Tamil Transliteration
Kundreri Yaanaip Por Kantatraal Thankaiththondru
Untaakach Cheyvaan Vinai.

Explanations
Holy Kural #౭౫౯
ఎదిరి గర్వమణచ బదునైన ఖడ్గమ్ము
ధనముకన్న వేరె ధరణి లేదు.

Tamil Transliteration
Seyka Porulaich Cherunar Serukkarukkum
Eqkadhanir Kooriya Thil.

Explanations
Holy Kural #౭౬౦
ధనమువలన గల్గు ధర్మంబు గావున
నీతి దోడఁదాని నిలువుకొన్న.

Tamil Transliteration
Onporul Kaazhppa Iyatriyaarkku Enporul
Enai Irantum Orungu.

Explanations
🡱