నడవడి

Verses

Holy Kural #౧౩౧
ప్రాణమగును నడత ప్రాణమ్మూ కన్నను
గౌరవమ్ము దాన గలుగు గాన

Tamil Transliteration
Ozhukkam Vizhuppan Tharalaan Ozhukkam
Uyirinum Ompap Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౩౨
తెలియఁదగిన దన్ని తెలిసియున్నను గాని
నడవడి సరిగామి నాణ్యమెడలు

Tamil Transliteration
Parindhompik Kaakka Ozhukkam Therindhompith
Therinum Aqdhe Thunai.

Explanations
Holy Kural #౧౩౩
ఇంటి గొప్పదనము నెఱిగించు నడవడి
మంచి చెడుగు దాన నెంచదగును

Tamil Transliteration
Ozhukkam Utaimai Kutimai Izhukkam
Izhindha Pirappaai Vitum.

Explanations
Holy Kural #౧౩౪
మరచిన శృతుల్తెన మరినేర్చు విప్రుండు
ఓగు పడిన యెడల బాగుపడడు

Tamil Transliteration
Marappinum Oththuk Kolalaakum Paarppaan
Pirappozhukkang Kundrak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౧౩౫
లోభీకెంత యున్న లాభమ్ము లేనట్లు
వైకిరాడు దుష్ప్రవర్త నుండు

Tamil Transliteration
Azhukkaa Rutaiyaankan Aakkampondru Illai
Ozhukka Milaankan Uyarvu.

Explanations
Holy Kural #౧౩౬
సత్ప్రవర్తనమున సజ్జనులే వర్తింత్రు
దుష్ట వర్తనమున దోష మెఱిగి

Tamil Transliteration
Ozhukkaththin Olkaar Uravor Izhukkaththin
Edham Patupaak Karindhu.

Explanations
Holy Kural #౧౩౭
మంచి నడతవలన మర్యాద హెచ్చును
తప్పు నడత వలన ముప్పు వఛ్చు

Tamil Transliteration
Ozhukkaththin Eydhuvar Menmai Izhukkaththin
Eydhuvar Eydhaap Pazhi.

Explanations
Holy Kural #౧౩౮
సత్ప్రవర్తనంబు సాఖ్యతా బీజమ్ము
దుష్ట వర్తనమ్ము దుఃఖకరము

Tamil Transliteration
Nandrikku Viththaakum Nallozhukkam Theeyozhukkam
Endrum Itumpai Tharum.

Explanations
Holy Kural #౧౩౯
అనుచితంబు జెప్పరాచార పురుమలు
మరువు జేతనైనా మాటఁ మరచి

Tamil Transliteration
Ozhukka Mutaiyavarkku Ollaave Theeya
Vazhukkiyum Vaayaar Solal.

Explanations
Holy Kural #౧౪౦
లోకపోక డెరిగి పోకున్న వాడెంత
చదువు జదినియున్న జదువనట్లె.

Tamil Transliteration
Ulakaththotu Otta Ozhukal Palakatrum
Kallaar Arivilaa Thaar.

Explanations
🡱