నిత్యము

Verses

Holy Kural #౩౩౧
స్థిరముగాని దెల్ల స్థిరమని నమ్మిన
బ్రతుకు కాలమెల్ల పతన మగును.

Tamil Transliteration
Nillaadha Vatrai Nilaiyina Endrunarum
Pullari Vaanmai Katai.

Explanations
Holy Kural #౩౩౨
ఆటఁ జూడఁదొపు కూటమ్ము బోలిక
కలిమి నిల్లువదెల్ల కాల మొకట.

Tamil Transliteration
Kooththaattu Avaik Kuzhaath Thatre Perunjelvam
Pokkum Adhuvilin Thatru.

Explanations
Holy Kural #౩౩౩
కలిమి స్థిరము గాదు కలిగిన వెంటనే
యాచరింప ధర్మమది స్థిరంబు.

Tamil Transliteration
Arkaa Iyalpitruch Chelvam Adhupetraal
Arkupa Aange Seyal.

Explanations
Holy Kural #౩౩౪
కాలమేదొ కాదు కఱకు ఱంపము జూడ
దినదినమ్ము నాయువును హరించు.

Tamil Transliteration
Naalena Ondrupor Kaatti Uyir Eerum
Vaaladhu Unarvaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #౩౩౫
నుడులు రాక నాల్క పిడచగట్టక ముందె
యడుగు లిడుము ధర్మ మాచరంప.

Tamil Transliteration
Naachchetru Vikkulmel Vaaraamun Nalvinai
Mersendru Seyyap Patum.

Explanations
Holy Kural #౩౩౬
నిన్నటి దినముండె నేడు లేడను నట్టి
నింతె మిగిలియుండు విశ్యమునకు.

Tamil Transliteration
Nerunal Ulanoruvan Indrillai Ennum
Perumai Utaiththuiv Vulaku.

Explanations
Holy Kural #౩౩౭
కోర్కెలుండు నెపుడు కోటికిఁ బడగెత్తి
యాయు పుండుకాల మర యకున్న.

Tamil Transliteration
Orupozhudhum Vaazhvadhu Ariyaar Karudhupa
Kotiyum Alla Pala.

Explanations
Holy Kural #౩౩౮
గ్రుడ్డు పగిలినంత గువ్వ రివ్వున బోవు
ప్రాణ మట్లె దోహ భావమందు.

Tamil Transliteration
Kutampai Thaniththu Ozhiyap Pulparan Thatre
Utampotu Uyiritai Natpu.

Explanations
Holy Kural #౩౩౯
నిద్రబోయి లేచి నిలచిన చందమ్ము
చాపు బ్రతుకు మదిని చర్చజేయ.

Tamil Transliteration
Urangu Vadhupolunj Chaakkaatu Urangi
Vizhippadhu Polum Pirappu.

Explanations
Holy Kural #౩౪౦
దేహవస్థిరమ్ము స్థిరమైన వాసమ్ము
నెఱుగలేక జీవి తిరుగుటేల?

Tamil Transliteration
Pukkil Amaindhindru Kollo Utampinul
Thuchchil Irundha Uyirkku.

Explanations
🡱