నిబ్బరము

Verses

Holy Kural #౬౨౧
దుఃఖములను పారదోలంగ మార్గంబు
నొవ్వకుండ జూచి నవ్వుకొనుటె.

Tamil Transliteration
Itukkan Varungaal Nakuka Adhanai
Atuththoorvadhu Aqdhoppa Thil.

Explanations
Holy Kural #౬౨౨
పొంగివచ్చు దుఃఖముల నెల్ల ప్రాజ్ఞుండు
మనసులోనె ద్రిప్పి మాన్పుకొనును.

Tamil Transliteration
Vellath Thanaiya Itumpai Arivutaiyaan
Ullaththin Ullak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౬౨౩
కష్టములను జూచి కష్టపడనివారు
కష్టవెట్టగలరు కష్టములనె.

Tamil Transliteration
Itumpaikku Itumpai Patuppar Itumpaikku
Itumpai Pataaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౬౨౪
ఎట్టులున్న మార్గ మెద్దులాగును బండి
పట్టుబట్ట వెతలు పలచబడును.

Tamil Transliteration
Matuththavaa Yellaam Pakatannaan Utra
Itukkan Itarppaatu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #౬౨౫
వెతలు వేరుకొన్న మతి చలింపదయిన
వెతలు వెతలు పడెడు గతికివచ్చు.

Tamil Transliteration
Atukki Varinum Azhivilaan Utra
Itukkan Itukkat Patum.

Explanations
Holy Kural #౬౨౬
పోయెనంచు దిగులు పొందుటను తెలియ
రున్ననాడు లోభ ముడుగువారు.

Tamil Transliteration
Atremendru Allar Patupavo Petremendru
Ompudhal Thetraa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౬౨౭
కష్టములకె మేను కలదను వెద్దలు
తొట్రుపాటు బడరు దుఃఖములకు.

Tamil Transliteration
Ilakkam Utampitumpaik Kendru Kalakkaththaik
Kaiyaaraak Kollaadhaam Mel.

Explanations
Holy Kural #౬౨౮
సహజమనుచు వెతలు సహించి సౌఖ్యమ్ము
కోరకున్న దుఃఖ భారముడుగు.

Tamil Transliteration
Inpam Vizhaiyaan Itumpai Iyalpenpaan
Thunpam Urudhal Ilan.

Explanations
Holy Kural #౬౨౯
సుఖము గల్గు పట్లఁ జొక్కిపోవని వారు
వెతలు గల్గుపట్ల వెఱ్ఱిగారు.

Tamil Transliteration
Inpaththul Inpam Vizhaiyaadhaan Thunpaththul
Thunpam Urudhal Ilan.

Explanations
Holy Kural #౬౩౦
కష్టమనుభవింప నిష్టపడెడి వారి,
వైరులైన జూచి గౌరవింత్రు.

Tamil Transliteration
Innaamai Inpam Enakkolin Aakundhan
Onnaar Vizhaiyunj Chirappu.

Explanations
🡱