నిరీక్షణ

Verses

Holy Kural #౧౧౭౧
కండ్లు గాదె ముందు కలిగించె కామమ్ము
పరితపించు నిపుడు విరహమునకు.

Tamil Transliteration
Kandhaam Kaluzhva Thevankolo Thantaanoi
Thaamkaatta Yaamkan Tadhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭౨
కాంచినంతప్రేమ కలిగినందుకుగాను
దుఃఖపడగవలయు దూరమైన.

Tamil Transliteration
Therindhunaraa Nokkiya Unkan Parindhunaraap
Paidhal Uzhappadhu Evan?.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭౩
ముందుపోయి కనులు మోహమ్ము కొనితెచ్చె
తాళకున్న నివుడు గేలికాదె.

Tamil Transliteration
Kadhumenath Thaanokkith Thaame Kaluzhum
Ithunakath Thakka Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭౪
తీర్చలేని బాధ దెచ్చిన వీకండ్లె
యేడ్వవలయు నీర మింకు వఱకు.

Tamil Transliteration
Peyalaatraa Neerulandha Unkan Uyalaatraa
Uyvilnoi Enkan Niruththu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭౫
మోహజలధి నన్ను ముంచిన వీకండ్లె
కుములవలయు నిట్లు కునుకురాక.

Tamil Transliteration
Patalaatraa Paidhal Uzhakkum Katalaatraak
Kaamanoi Seydhaen Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭౬
సరియె కన్నులిట్లు పరితపించుట జూడ
కష్టపెట్టలేదె కామమిచ్చి.

Tamil Transliteration
Oo Inidhe Emakkinnoi Seydhakan
Thaaam Itharpat Tadhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭౭
ఏడ్చి యేడ్చి కన్ను లింకిపోవలయును
చొక్కి చొక్కి ముందు జూచెగాన.

Tamil Transliteration
Uzhandhuzhan Thulneer Aruka Vizhaindhizhaindhu
Venti Avarkkanta Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭౮
మాయమాతలాడి మరుగైనవానినే
చూడ గోరుచుండు చూపులెల్ల.

Tamil Transliteration
Penaadhu Pettaar Ularmanno Matravark
Kaanaadhu Amaivila Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౧౭౯
రానినాళ్లు నిద్ర రాదాయె వచ్చినన్
నీరసించె కండ్లు నిద్రలేక.

Tamil Transliteration
Vaaraakkaal Thunjaa Varindhunjaa Aayitai
Aaragnar Utrana Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮౦
ఊరివారికెల్ల నోరెత్తి చాటించు
దాపలేక కండ్లు తాప భరము.

Tamil Transliteration
Maraiperal Ooraarkku Aridhandraal Empol
Araiparai Kannaar Akaththu.

Explanations
🡱