నిర్వియోగము

Verses

Holy Kural #౧౧౫౧
విడువలేని నన్ను నడుగుము విడుటైన
వచ్చుచఱకు నుండువారి నడుగు.

Tamil Transliteration
Sellaamai Untel Enakkurai Matrunin
Valvaravu Vaazhvaark Kurai.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫౨
సుఖముఁ జూపులందెఁ జూచితి మున్ముందు
దూరమగుట నెంచ దుఃఖ మొదవు.

Tamil Transliteration
Inkan Utaiththavar Paarval Pirivanjum
Punkan Utaiththaal Punarvu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫౩
బుద్ధిమంతులకును పోసగును విడిపోవ
విడువ ననుట నమ్మ వీలుగాదు.

Tamil Transliteration
Aridharo Thetram Arivutaiyaar Kannum
Pirivo Ritaththunmai Yaan.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫౪
వదల నన్నవాడు వదలుచో నాశతో
నంటుకొన్న దాని దగునె తప్పు.

Tamil Transliteration
Aliththanjal Endravar Neeppin Theliththasol
Theriyaarkku Unto Thavaru.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫౫
కాచుకొనుటె లెస్సకాంతుని విడనీక
వీడిపోయెనేని కూడు టరుదు.

Tamil Transliteration
Ompin Amaindhaar Pirivompal Matravar
Neengin Aridhaal Punarvu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫౬
వెళ్ళి వత్తునంచు విడబడు నవ్వాడు
మళ్ళి వత్తునన్న మాట నిజమె.

Tamil Transliteration
Pirivuraikkum Vankannar Aayin Aridhavar
Nalkuvar Ennum Nasai.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫౭
విరహ బాధ నెఱుకబరచెడి విధముగా
గాంతు దిట్టఁదొడగె గాజు లూడి.

Tamil Transliteration
Thuraivan Thurandhamai Thootraakol Munkai
Iraiiravaa Nindra Valai.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫౮
వారివారు లేని వాసమ్ము కష్టమ్ము
అరయగా వియోగ మంతకన్న.

Tamil Transliteration
Innaadhu Inaniloor Vaazhdhal Adhaninum
Innaadhu Iniyaarp Pirivu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౫౯
అగ్గివంటి బాధ ననగాదు వలపును
తగులు బాధ దీని దాకకున్న.

Tamil Transliteration
Thotirsutin Alladhu Kaamanoi Pola
Vitirsutal Aatrumo Thee.

Explanations
Holy Kural #౧౧౬౦
సాగనంపి బాధ సహియించి జీవింప
నిష్టపడెడివార లెంద రిలను.

Tamil Transliteration
Aridhaatri Allalnoi Neekkip Pirivaatrip
Pinirundhu Vaazhvaar Palar.

Explanations
🡱