నిర్వేదము

Verses

Holy Kural #౧౨౪౧
తెలిసియున్న నీకు దెలుపవే హృదయమ్ము
మదన తాపమునకు మందునొకటి.

Tamil Transliteration
Ninaiththondru Sollaayo Nenje Enaiththondrum
Evvanoi Theerkkum Marundhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪౨
వలతువేల నీవె వలపుగాడిట లేక
బ్రతుక జేతగాని పాడు మనస.

Tamil Transliteration
Kaadhal Avarilar Aakanee Novadhu
Pedhaimai Vaazhiyen Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪౩
ఏను నీవు వగచి యేమౌను హృదయా
వలపుగాడు కరుణ దలుపఁడేని.

Tamil Transliteration
Irundhulli Enparidhal Nenje Parindhullal
Paidhalnoi Seydhaarkan Il.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪౪
కనులఁగూడ నీతొ గొనిపొమ్ము హృదయమా
కోపపడును ప్రియుని చూపుమందు.

Tamil Transliteration
Kannum Kolachcheri Nenje Ivaiyennaith
Thinnum Avarkkaanal Utru.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪౫
ప్రేమజూపి వెనుక విడచినాడని తాను
విడువనగునె నేను వెఱ్ఱి మనస.

Tamil Transliteration
Setraar Enakkai Vitalunto Nenjeyaam
Utraal Uraaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪౬
బింకమేల మనస ప్రియుని జూచినతోడ
విరహకోపమెల్ల పరుగుదీయు.

Tamil Transliteration
Kalandhunarththum Kaadhalark Kantaar Pulandhunaraai
Poikkaaivu Kaaidhien Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪౭
వదలవలయు నొకటి వలపైన సిగ్గైన
వశముగావు రెండు వలపునందు.

Tamil Transliteration
Kaamam Vituondro Naanvitu Nannenje
Yaano Poreniv Virantu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪౮
వలచినట్టివాడు వదలంగఁ జూచియు
వెంటబడుదువేల వెఱ్ఱిమనస.

Tamil Transliteration
Parindhavar Nalkaarendru Engip Pirindhavar
Pinselvaai Pedhaien Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪౯
తలచునట్టి ప్రియుడు తలపులో నుండఁగఁ
గానడంచు వెదకనౌనె మనస.

Tamil Transliteration
Ullaththaar Kaadha Lavaraal Ullinee
Yaaruzhaich Cheriyen Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫౦
తలపు లేనివాని దలపోయ దలపోయ
జూడ జూడ మేని పొంపు దఱగు.

Tamil Transliteration
Thunnaath Thurandhaarai Nenjaththu Utaiyemaa
Innum Izhaththum Kavin.

Explanations
🡱