పట్టుదల

Verses

Holy Kural #౫౯౧
ఉండుటనిన నాకని కుత్సాహ ముండుటే
వేరు దానికెట్టి వేరులేదు.

Tamil Transliteration
Utaiyar Enappatuvadhu Ookkam Aqdhillaar
Utaiyadhu Utaiyaro Matru.

Explanations
Holy Kural #౫౯౨
పట్టుదలకు మించి పరమార్థమె గాన
నర్థ మెంత యున్న వ్యర్థమగును.

Tamil Transliteration
Ullam Utaimai Utaimai Porulutaimai
Nillaadhu Neengi Vitum.

Explanations
Holy Kural #౫౯౩
పోయెనంచు దిగులు బొందరు గట్టిగా
పట్టుదలను చేత బట్టువారు.

Tamil Transliteration
Aakkam Izhandhemendru Allaavaar Ookkam
Oruvandham Kaiththutai Yaar.

Explanations
Holy Kural #౫౯౪
పట్టుదలను విడువనట్టివా రున్నట్టి
చోటు దెలిసి లక్ష్మి చొచ్చుకొనును.

Tamil Transliteration
Aakkam Adharvinaaich Chellum Asaivilaa
Ookka Mutaiyaa Nuzhai.

Explanations
Holy Kural #౫౯౫
నీరు నిండినంత నిడువెక్కు దామర
యెంతకంత శ్రద్ధ యంత వృద్ధి.

Tamil Transliteration
Vellath Thanaiya Malarneettam Maandhardham
Ullath Thanaiyadhu Uyarvu.

Explanations
Holy Kural #౫౯౬
ఆశయంబు గొప్పదై యుండవలయును
కాని కాకపోని కష్టపడకు.

Tamil Transliteration
Ulluva Thellaam Uyarvullal Matradhu
Thallinun Thallaamai Neerththu.

Explanations
Holy Kural #౫౯౭
ఎదురులేదు పట్టు వదలక ఢీకొన్న
వెనుక దిరుగ దేన్గు విషిఖములకు.

Tamil Transliteration
Sidhaivitaththu Olkaar Uravor Pudhaiyampir
Pattuppaa Toondrung Kaliru.

Explanations
Holy Kural #౫౯౮
మంచి స్థితినిబొంది మహిమీద నున్నట్లు
పట్టులేనివారు బలుకలేరు.

Tamil Transliteration
Ullam Ilaadhavar Eydhaar Ulakaththu
Valliyam Ennunj Cherukku.

Explanations
Holy Kural #౫౯౯
గజము వెద్దదయ్యు గర్జించి వైఁబడు
పులిక వెఱచు దంత బలిమియున్న.

Tamil Transliteration
Pariyadhu Koorngottadhu Aayinum Yaanai
Veruum Pulidhaak Kurin.

Explanations
Holy Kural #౬౦౦
వారి వారి బలము వారికుండెడి పట్టె
పట్టులేనివారు చెట్టు సములు.

Tamil Transliteration
Uramoruvarku Ulla Verukkaiaq Thillaar
Marammakka Laadhale Veru.

Explanations
🡱