పరదారావిముఖత

Verses

Holy Kural #౧౪౧
వరుల నాలిగోరు భావమ్ము దద్థర్మ
పరులయందు గానబడదు చూడ

Tamil Transliteration
Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu
Aramporul Kantaarkan Il.

Explanations
Holy Kural #౧౪౨
భ్రష్ఠలందు పరమ భ్రష్ఠండు పరనతి
నాశజేసి సమయ మరయువాఁడు

Tamil Transliteration
Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai
Nindraarin Pedhaiyaar Il.

Explanations
Holy Kural #౧౪౩
నమ్మినట్టివాని నాతిని గోరెడు
సభుడు సభుడుగాడు శవముగాని

Tamil Transliteration
Vilindhaarin Verallar Mandra Thelindhaaril
Theemai Purindhu Ozhuku Vaar.

Explanations
Holy Kural #౧౪౪
ఎంత వాడెయైన నినుమంతఁ జేయడు
పరసతులను గోరు భావమున్న

Tamil Transliteration
Enaiththunaiyar Aayinum Ennaam Thinaiththunaiyum
Theraan Piranil Pukal.

Explanations
Holy Kural #౧౪౫
పరసతి సుఖమబ్బు పని తేలికేయైన
తిరరాని నింద జేరు నతని

Tamil Transliteration
Elidhena Illirappaan Eydhumenj Gnaandrum
Viliyaadhu Nirkum Pazhi.

Explanations
Holy Kural #౧౪౬
పగయు, భయము, నింద, పాపమ్ము నాలుగు
పరసతులను గోరువానితోడు

Tamil Transliteration
Pakaipaavam Achcham Pazhiyena Naankum
Ikavaavaam Illirappaan Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౪౭
క్రమము దప్పునట్టి గార్హస్థ్య ధర్మంబు
అన్య స్త్రీలఁ గవయ నట్టి దగును

Tamil Transliteration
Araniyalaan Ilvaazhvaan Enpaan Piraniyalaal
Penmai Nayavaa Thavan.

Explanations
Holy Kural #౧౪౮
కామ దృష్టి యన్య కాంతలవై లేమి
పురుష లక్షణమ్ము పుణ్యమగును

Tamil Transliteration
Piranmanai Nokkaadha Peraanmai Saandrorkku
Aranondro Aandra Vozhukku.

Explanations
Holy Kural #౧౪౯
జలధి పరివృతమగు జగమందు విఖ్యాతి
పరనతి భుజ బంధ మరయరామి

Tamil Transliteration
Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer Vaippin
Pirarkkuriyaal Tholdhoyaa Thaar.

Explanations
Holy Kural #౧౫౦
పాప కర్మలెన్నొ పనిగొని చేసినా
పరనతి తభిలాషఁ బడమి మేల్మి

Tamil Transliteration
Aranvaraiyaan Alla Seyinum Piranvaraiyaal
Penmai Nayavaamai Nandru.

Explanations
🡱