పారిపోవుట

Verses

Holy Kural #౧౧౮౧
వలపుగాని విడచి పాలితి నీరీతి
ఎవరికోడ దీని నెఱుకబరతు.

Tamil Transliteration
Nayandhavarkku Nalkaamai Nerndhen Pasandhaven
Panpiyaarkku Uraikko Pira.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮౨
ప్రియుడె దీని నీకుఁ బ్రియమార విడెనని
మోహమునకుఁ బాలె దేహమెల్ల.

Tamil Transliteration
Avardhandhaar Ennum Thakaiyaal Ivardhandhen
Menimel Oorum Pasappu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮౩
సిగ్గు చెలువుతాను జేకొని బదులుగాఁ
దాపమిచ్చె మెరుగు తఱుగఁ దనువు.

Tamil Transliteration
Saayalum Naanum Avarkontaar Kaimmaaraa
Noyum Pasalaiyum Thandhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮౪
మరువ కతని వలపు మరిమరి చింతిప
పసదొరంగి మేను పాలుటేల.

Tamil Transliteration
Ulluvan Manyaan Uraippadhu Avardhiramaal
Kallam Piravo Pasappu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮౫
అదిగొ ప్రియుడుదాటె నంతలో నామేన
బాలిపోవదొడగె బసిమి చాయ.

Tamil Transliteration
Uvakkaanem Kaadhalar Selvaar Ivakkaanen
Meni Pasappoor Vadhu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮౬
దీపకాంతి తగ్గఁ దిమిరమ్ము బైకొను
విధము పాలె మేను ప్రియుని బాయ.

Tamil Transliteration
Vilakkatram Paarkkum Irulepol Konkan
Muyakkatram Paarkkum Pasappu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮౭
ప్రక్కనుండి ప్రియుఁడు చెక్కిలి నిమురుచు
ప్రక్కజూచినంత బాలెమేను.

Tamil Transliteration
Pullik Kitandhen Putaipeyarndhen Avvalavil
Allikkol Vatre Pasappu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮౮
మోహమునకు బాలిపోయిన దనువారు
దిట్టరేమి వదలి నట్టివాని.

Tamil Transliteration
Pasandhaal Ivalenpadhu Allaal Ivalaith
Thurandhaar Avarenpaar Il.

Explanations
Holy Kural #౧౧౮౯
మంచిగాను ప్రియుడు మనసీయజాలును
పారిపోవుటైన వగవు జెంద.

Tamil Transliteration
Pasakkaman Pattaangen Meni Nayappiththaar
Nannilaiyar Aavar Enin.

Explanations
Holy Kural #౧౧౯౦
పాలిపోవుటకును భయమొందగాలేదు
దుష్టుడంచు ప్రియుని దూరరేని.

Tamil Transliteration
Pasappenap Perperudhal Nandre Nayappiththaar
Nalkaamai Thootraar Enin.

Explanations
🡱