పెద్దరికము

Verses

Holy Kural #౯౭౧
ఖ్యాతి వారివారి కార్యమందానక్తి
వెలితి దానితందు విముఖడైన.

Tamil Transliteration
Olioruvarku Ulla Verukkai Ilioruvarku
Aqdhirandhu Vaazhdhum Enal.

Explanations
Holy Kural #౯౭౨
జన్మ మందఱికిని సమమౌను కర్మలే
వారి వారి గౌరవమ్ము నిచ్చు.

Tamil Transliteration
Pirappokkum Ellaa Uyirkkum Sirappovvaa
Seydhozhil Vetrumai Yaan.

Explanations
Holy Kural #౯౭౩
పీఠమెక్కినంత వెద్దగా డల్పుండు
వెద్ద చిన్నగాడు గద్ద దిగిన.

Tamil Transliteration
Melirundhum Melallaar Melallar Keezhirundhum
Keezhallaar Keezhal Lavar.

Explanations
Holy Kural #౯౭౪
ఖ్యాతి తన్నుతాను కాపాడుకొనుటండె
ధర్మపత్ని విధము నిర్మలముగ.

Tamil Transliteration
Orumai Makalire Polap Perumaiyum
Thannaiththaan Kontozhukin Untu.

Explanations
Holy Kural #౯౭౫
శ్రేష్ఠలైనవారె జేతురు చేసిన
చేతదగిన పనులు శ్రేష్ఠముగను.

Tamil Transliteration
Perumai Yutaiyavar Aatruvaar Aatrin
Arumai Utaiya Seyal.

Explanations
Holy Kural #౯౭౬
అల్పుల మదికంద దార్యుల శక్యమ్ము
పోదవలయు ననెడి బుద్ధులెల్ల.

Tamil Transliteration
Siriyaar Unarchchiyul Illai Periyaaraip
Penikkol Vemennum Nokku.

Explanations
Holy Kural #౯౭౭
అల్పులైనవారి కధకారమిచ్చిన
స్వల్ప పనులజేయ సాహసింత్రు.

Tamil Transliteration
Irappe Purindha Thozhitraam Sirappundhaan
Seeral Lavarkan Patin.

Explanations
Holy Kural #౯౭౮
అణిగియుండు గొప్పతనమెల్లరందును
చిన్నతనము గర్వ శిఖరమెక్కు.

Tamil Transliteration
Paniyumaam Endrum Perumai Sirumai
Aniyumaam Thannai Viyandhu.

Explanations
Holy Kural #౯౭౯
పెద్దతనము గర్వ పద్ధితి నెఱుగఁబో
డల్పు డెవుడు దాని దెల్పుచుండు.

Tamil Transliteration
Perumai Perumidham Inmai Sirumai
Perumidham Oorndhu Vital.

Explanations
Holy Kural #౯౮౦
తప్పు మఱచు పెద్దతన మెప్పుడైనను
చిన్నతనము దాని జెప్పి దిరుగు.

Tamil Transliteration
Atram Maraikkum Perumai Sirumaidhaan
Kutrame Koori Vitum.

Explanations
🡱