పెద్దల నవమదించమి

Verses

Holy Kural #౮౯౧
నిందఁ జేయకున్న నియతాత్ములను జూచి
క్షేమ మంతకన్నఁ జెప్పలేము.

Tamil Transliteration
Aatruvaar Aatral Ikazhaamai Potruvaar
Potralul Ellaam Thalai.

Explanations
Holy Kural #౮౯౨
ఆర్యులైన వారి కవమాన మొనరింప
వారి వలన తగని బాధ్యలబ్బు

Tamil Transliteration
Periyaaraip Penaadhu Ozhukir Periyaaraal
Peraa Itumpai Tharum.

Explanations
Holy Kural #౮౯౩
చెడగనున్న, నేది నడుగకు పెద్దలఁ
జావుఁగోర కీడు సలుపఁజాలు.

Tamil Transliteration
Ketalventin Kelaadhu Seyka Atalventin
Aatru Pavarkan Izhukku.

Explanations
Holy Kural #౮౯౪
ఆర్యులైన వారి కవమాన మొనరింప
తట్టి లేపినట్టు దండధరుని.

Tamil Transliteration
Kootraththaik Kaiyaal Viliththatraal Aatruvaarkku
Aatraadhaar Innaa Seyal.

Explanations
Holy Kural #౮౯౫
తప్పి బ్రతుకలేడు ధరణిలో నెచ్చోట
శిక్ష జనుల మనసు కష్టపడిన.

Tamil Transliteration
Yaantuch Chendru Yaantum Ularaakaar Vendhuppin
Vendhu Serappat Tavar.

Explanations
Holy Kural #౮౯౬
బ్రతుకవచ్చు నగ్ని బడియైన, పెద్దల
నవమదించి బ్రతుక నలవికాదు.

Tamil Transliteration
Eriyaal Sutappatinum Uyvuntaam Uyyaar
Periyaarp Pizhaiththozhuku Vaar.

Explanations
Holy Kural #౮౯౭
ఇంద్ర భోగమైన నేమౌను శిష్ఠుల
మనసు కష్టపడిన మరుక్షణమ్ము.

Tamil Transliteration
Vakaimaanta Vaazhkkaiyum Vaanporulum Ennaam
Thakaimaanta Thakkaar Serin.

Explanations
Holy Kural #౮౯౮
అచలులైన వారి నవమదించిన వారి
యాస్తినాస్తి వంశ మంతరించు.

Tamil Transliteration
Kundrannaar Kundra Madhippin Kutiyotu
Nindrannaar Maaivar Nilaththu.

Explanations
Holy Kural #౮౯౯
బ్రహ్మ చింతనుండు ప్రాజ్ఞులు కోపింప
రాజు జోగి యగును రాజ్యమెడలి.

Tamil Transliteration
Endhiya Kolkaiyaar Seerin Itaimurindhu
Vendhanum Vendhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #౯౦౦
చివుకుమనినఁ జాలు సిద్ధుల హృదయము
లంగరక్ష లెవ్వి యాదుకొనవు.

Tamil Transliteration
Irandhamaindha Saarputaiyar Aayinum Uyyaar
Sirandhamaindha Seeraar Serin.

Explanations
🡱