ప్రయత్నము

Verses

Holy Kural #౬౧౧
విలుగాదటంచు వినుగొందగా నేల
దాని కగును విలువ పూనుకొనిన.

Tamil Transliteration
Arumai Utaiththendru Asaavaamai Ventum
Perumai Muyarsi Tharum.

Explanations
Holy Kural #౬౧౨
పూనుకొన్న పనిని పూర్తిగా జేయక
విలువు వాని జగము నిందజేయు.

Tamil Transliteration
Vinaikkan Vinaiketal Ompal Vinaikkurai
Theerndhaarin Theerndhandru Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౬౧౩
ఉపకరింప గల్గు నుత్తమ గుణములు
సాహసాత్ము జూచి మోహపడును.

Tamil Transliteration
Thaalaanmai Ennum Thakaimaikkan Thangitre
Velaanmai Ennunj Cherukku.

Explanations
Holy Kural #౬౧౪
జేడి చేతనుండు వాడి ఖడ్గమురీతి
కార్య శూన్యు డాద గల్గుటెల్ల

Tamil Transliteration
Thaalaanmai Illaadhaan Velaanmai Petikai
Vaalaanmai Polak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౬౧౫
సుఖము మఱచి కార్యముఖమున కన్నున్న
వానివలన బ్రతుకు వన్నెకెక్కు.

Tamil Transliteration
Inpam Vizhaiyaan Vinaivizhaivaan Thankelir
Thunpam Thutaiththoondrum Thoon.

Explanations
Holy Kural #౬౧౬
సాహసమ్ము దెచ్చు సంపదలిన్నింట
నడ్డిలేమి, లేమి కంతులేదు.

Tamil Transliteration
Muyarsi Thiruvinai Aakkum Muyatrinmai
Inmai Pukuththi Vitum.

Explanations
Holy Kural #౬౧౭
సోమరి యగువాని జొచ్చు మూదేవి
లక్ష్యపరుని గూడి లక్ష్మి దిరుగు.

Tamil Transliteration
Matiyulaal Maamukati Enpa Matiyilaan
Thaalulaan Thaamaraiyi Naal.

Explanations
Holy Kural #౬౧౮
లేకయున్న నింద లేదండ్రు యత్నంబు
జేయనవుడె నింద జేరు నతని.

Tamil Transliteration
Poriyinmai Yaarkkum Pazhiyandru Arivarindhu
Aalvinai Inmai Pazhi.

Explanations
Holy Kural #౬౧౯
విధయె శత్రువైన విశ్రాంతి నెఱుగక
పాటుబడ్డ కూలి లోటులేదు.

Tamil Transliteration
Theyvaththaan Aakaa Theninum Muyarsidhan
Meyvaruththak Kooli Tharum.

Explanations
Holy Kural #౬౨౦
సాహసాత్మ తోడఁ సహకరించును లక్ష్మి
సోమరి యగువానిఁ లేమివూను

Tamil Transliteration
Oozhaiyum Uppakkam Kaanpar Ulaivindrith
Thaazhaadhu Ugnatru Pavar.

Explanations
🡱