ప్రశంస

Verses

Holy Kural #౧౧౧౧
కుశలమా! శిరీష కుసుమమా! నీకన్న
మృదు శరీర నాదు హృదయరాణి.

Tamil Transliteration
Nanneerai Vaazhi Anichchame Ninninum
Menneeral Yaamveezh Paval.

Explanations
Holy Kural #౧౧౧౨
పూలఁజూచి మనస పొంగిపోయెదవేల?
చూడఁదగిన కలికి చూపులుండ.

Tamil Transliteration
Malarkaanin Maiyaaththi Nenje Ivalkan
Palarkaanum Poovokkum Endru.

Explanations
Holy Kural #౧౧౧౩
పరిమళించు మేను పండ్లన్ని ముత్యాలు
తలిరు బోడి బొమలె యలరువిల్లు.

Tamil Transliteration
Murimeni Muththam Muruval Verinaatram
Velunkan Veyththo Lavatku.

Explanations
Holy Kural #౧౧౧౪
కలువపూలకెల్లఁ గనులున్న వనుకొన్న
కలికి కనులఁజూచి తలలవంచు.

Tamil Transliteration
Kaanin Kuvalai Kavizhndhu Nilannokkum
Maanizhai Kannovvem Endru.

Explanations
Holy Kural #౧౧౧౫
కాడలున్న పూలు కలికికి భారమ్ము
తురుమ వెరచు నడుము తుణుగునంచు.

Tamil Transliteration
Anichchappook Kaalkalaiyaal Peydhaal Nukappirku
Nalla Pataaa Parai.

Explanations
Holy Kural #౧౧౧౬
చంద్రుడన్న భ్రమతో చంచలాక్షిని జూచి
చుక్కలెల్ల మింట బిక్కరించె.

Tamil Transliteration
Madhiyum Matandhai Mukanum Ariyaa
Padhiyin Kalangiya Meen.

Explanations
Holy Kural #౧౧౧౭
పూర్ణచంద్రునందు బొరలుండుఁ గానంగ
కలికి మోమునందు గలదె మచ్చు.

Tamil Transliteration
Aruvaai Niraindha Avirmadhikkup Pola
Maruvunto Maadhar Mukaththu.

Explanations
Holy Kural #౧౧౧౮
పొలఁతి మోము రీతి మురిపింప గలవేని
గౌరవింతునోయి కలువరాజ.

Tamil Transliteration
Maadhar Mukampol Olivita Vallaiyel
Kaadhalai Vaazhi Madhi.

Explanations
Holy Kural #౧౧౧౯
ఉత్పలాక్షి మోము నొప్పుగాఁ దలచిన
కంట బడకు మింతఁ గలువరాజ.

Tamil Transliteration
Malaranna Kannaal Mukamoththi Yaayin
Palarkaanath Thondral Madhi.

Explanations
Holy Kural #౧౧౨౦
అలరులైన గాని హంసతూలికలైన
కలికి పాదములకు కంటకములె.

Tamil Transliteration
Anichchamum Annaththin Thooviyum Maadhar
Atikku Nerunjip Pazham.

Explanations
🡱