ప్రేమ

Verses

Holy Kural #౭౧
తలుపు తాళమేది నిలుపంగ ప్రేమను
భాష్ప రూప మగుచుఁ బయలు వెడలు.

Tamil Transliteration
Anpirkum Unto Ataikkundhaazh Aarvalar
Punkaneer Poosal Tharum.

Explanations
Holy Kural #౭౨
దయఁద్రలంచు నతఁడు తమవెల్ల వెచ్చించు
నదయు డన్ని తనకె యనుచు దలఁచు.

Tamil Transliteration
Anpilaar Ellaam Thamakkuriyar Anputaiyaar
Enpum Uriyar Pirarkku.

Explanations
Holy Kural #౭౩
జీని కిటుల దనువు గావలె నిలువంగ
బ్రతుక వలయునన్న వలయు ప్రేమ.

Tamil Transliteration
Anpotu Iyaindha Vazhakkenpa Aaruyirkku
Enpotu Iyaindha Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #౭౪
ప్రేమ యధికమైనఁ బెరవారు దమవారె
న్నేహమునకు నదియె బిహ్నమగును.

Tamil Transliteration
Anpu Eenum Aarvam Utaimai Adhueenum
Nanpu Ennum Naataach Chirappu.

Explanations
Holy Kural #౭౫
అతని బ్రతుకుఁ జూడ నానంద మయమన్న
ఖ్యాతికెల్లఁ బ్రేమ కారణమ్ము.

Tamil Transliteration
Anputru Amarndha Vazhakkenpa Vaiyakaththu
Inputraar Eydhum Sirappu.

Explanations
Holy Kural #౭౬
పుణ్యమునకెగాక పురుషత్యమునకైన
వదల రాని దుగును వసుధ ప్రేమ.

Tamil Transliteration
Araththirke Anpusaar Penpa Ariyaar
Maraththirkum Aqdhe Thunai.

Explanations
Holy Kural #౭౭
ప్రేమలేని వానిఁబీడించు ధర్మంబు
ఎముక లేని ప్రాణి నెండ విధము.

Tamil Transliteration
Enpi Ladhanai Veyilpolak Kaayume
Anpi Ladhanai Aram.

Explanations
Holy Kural #౭౮
చవటి నేలఁజెట్టు చివురించనట్టుల
ప్రేమలేని బ్రతుకు పేలనమ్ము.

Tamil Transliteration
Anpakath Thillaa Uyirvaazhkkai Vanpaarkan
Vatral Marandhalirth Thatru.

Explanations
Holy Kural #౭౯
అంతరంగమందు నమరనిచో ప్రేమ
బాహిరముల వలన ఫలమదేమి?

Tamil Transliteration
Puraththurup Pellaam Evanseyyum Yaakkai
Akaththuruppu Anpi Lavarkku.

Explanations
Holy Kural #౮౦
జీవమునకు ప్రేమె జీవమ్ము యడిలేని
నారి దేహ మస్తిపంజరంమ్ము.

Tamil Transliteration
Anpin Vazhiyadhu Uyirnilai Aqdhilaarkku
Enpudhol Porththa Utampu.

Explanations
🡱