బలాబలిమి

Verses

Holy Kural #౪౭౧
పని దొడంగ దాని పాటెమెంతొ
పగయు చెలిమి జూడఁ ఫలితమబ్బు.

Tamil Transliteration
Vinaivaliyum Thanvaliyum Maatraan Valiyum
Thunaivaliyum Thookkich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #౪౭౨
తనకు తగిన దానిఁ దగవెంచి చేసిన
చెల్లుచుండు తాను జేయు పనులు.

Tamil Transliteration
Olva Tharivadhu Arindhadhan Kandhangich
Chelvaarkkuch Chellaadhadhu Il.

Explanations
Holy Kural #౪౭౩
ఉన్న శక్తి దెలియ కుత్సాహులై జేయ
భంగపడినవారు పలురు గలరు.

Tamil Transliteration
Utaiththam Valiyariyaar Ookkaththin Ookki
Itaikkan Murindhaar Palar.

Explanations
Holy Kural #౪౭౪
తన బలమ్మె చాలు ననుకొని గర్వించి
తిరుగు నతఁడు జెడును త్వరిత గతిని.

Tamil Transliteration
Amaindhaang Kozhukaan Alavariyaan Thannai
Viyandhaan Viraindhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #౪౭౫
తేలిక యని నెమలి తూలికలను బండి
నిందవేయఁ నిరును మొండి యగును.

Tamil Transliteration
Peelipey Saakaatum Achchirum Appantanjjch
Aala Mikuththup Peyin.

Explanations
Holy Kural #౪౭౬
కొంత కొంత యనుచు కొమ్మకొనకు జేర
కొమ్మ వరిగి నంత కూలిపడును.

Tamil Transliteration
Nunikkompar Erinaar Aqdhiran Thookkin
Uyirkkirudhi Aaki Vitum.

Explanations
Holy Kural #౪౭౭
దానమైన నున్న దానిని గుర్తించి
చేయువాని సిరికిఁ జెడుపురాదు.

Tamil Transliteration
Aatrin Aravarindhu Eeka Adhuporul
Potri Vazhangu Neri.

Explanations
Holy Kural #౪౭౮
తప్పులేదు వరవు దగ్గిన మాత్రాన
పెచ్చువెరగనట్టి వెచ్చమున్న.

Tamil Transliteration
Aakaaru Alavitti Thaayinung Ketillai
Pokaaru Akalaak Katai.

Explanations
Holy Kural #౪౭౯
లెక్కలేక బ్రతుకు నొక్కని కెంతున్న
నున్న దున్న తీరె నున్న యగును.

Tamil Transliteration
Alavara?ndhu Vaazhaadhaan Vaazhkkai Ulapola
Illaakith Thondraak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౪౮౦
ఉన్న దెంకొ దెలియ కువకార మొనరింప
నంతరించు శీఘ్ర మెంత యున్న.

Tamil Transliteration
Ulavarai Thookkaadha Oppura Vaanmai
Valavarai Vallaik Ketum.

Explanations
🡱