బిడ్డలు

Verses

Holy Kural #౬౧
తెలియలేము మంచి తెలివైన బిడ్డలు
కలుగు దానికన్నఁ గలిమి వేరు.

Tamil Transliteration
Perumavatrul Yaamarivadhu Illai Arivarindha
Makkatperu Alla Pira.

Explanations
Holy Kural #౬౨
ఏడు జన్మములకు నేదోష మంటదు.
ఏహ్యపడని బిడ్డ లింటనున్న.

Tamil Transliteration
Ezhupirappum Theeyavai Theentaa Pazhipirangaap
Panputai Makkat Perin.

Explanations
Holy Kural #౬౩
తన ధనమ్మ టండ్రు, తన సంతతినె బుధులు
వారి వారి కర్మ వారి సుతులు ,

Tamil Transliteration
Thamporul Enpadham Makkal Avarporul
Thamdham Vinaiyaan Varum.

Explanations
Holy Kural #౬౪
కన్నబిడ్డ తనదు చిన్నారి చేతులఁ
దులుపు కూడె యమృత తుల్యమగును.

Tamil Transliteration
Amizhdhinum Aatra Inidhedham Makkal
Sirukai Alaaviya Koozh.

Explanations
Holy Kural #౬౫
తనువు పులకరించు తాకినఁ దన బిడ్డ
మాటవిన్న చెవుల మధుర మగును.

Tamil Transliteration
Makkalmey Theental Utarkinpam Matru Avar
Sorkettal Inpam Sevikku.

Explanations
Holy Kural #౬౬
వారి వారి బిడ్డ గారాబు మాటలు
విన్న వినరు వీణ వేణురవళి .

Tamil Transliteration
Kuzhal Inidhu Yaazhinidhu Enpadham Makkal
Mazhalaichchol Kelaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౬౭
బుధుల సభల యందు పొగడొందునట్లుగ
తనయుఁదీర్చు టగును తండ్రి ఋణము.

Tamil Transliteration
Thandhai Makarkaatrum Nandri Avaiyaththu
Mundhi Iruppach Cheyal.

Explanations
Holy Kural #౬౮
తనదు సుతుని ప్రతిభ తా మెచ్చుటకు ముందె
యుర్వి జనులు మెత్తు రుత్సవముల

Tamil Transliteration
Thammindham Makkal Arivutaimai Maanilaththu
Mannuyirk Kellaam Inidhu.

Explanations
Holy Kural #౬౯
కన్న నాటికన్న మిన్నగా నుప్పొంగు
తనయుని పొగడంగ వినిన తల్లి

Tamil Transliteration
Eendra Pozhudhin Peridhuvakkum Thanmakanaich
Chaandron Enakketta Thaai.

Explanations
Holy Kural #౭౦
ఎట్టి తపముఁజేయ నిటువంటి పుత్రుండు
పుట్టె ననిన దీరు పుత్రు ఋణము.

Tamil Transliteration
Makandhandhaikku Aatrum Udhavi Ivandhandhai
Ennotraan Kol Enum Sol.

Explanations
🡱