భంగపాటు

Verses

Holy Kural #౧౨౫౧
ఎగ్గు సిగ్గులనెడి యినుప సంకెళులెల్ల
పగిలిపోవు కామ పరశు హతికి.

Tamil Transliteration
Kaamak Kanichchi Utaikkum Niraiyennum
Naanuththaazh Veezhththa Kadhavu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫౨
కామమునకు వేరె కార్యమ్ములేదొకో
పగలు రాత్రి యనక బాధబెట్టు.

Tamil Transliteration
Kaamam Enavondro Kannindren Nenjaththai
Yaamaththum Aalum Thozhil.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫౩
మరతు మరలు నెంతొ మదన వేదన నన్ను
తోచుకొనుచు వచ్చు తుమ్ము వోలె.

Tamil Transliteration
Maraippenman Kaamaththai Yaano Kurippindrith
Thummalpol Thondri Vitum.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫౪
పట్టువడక యింటి గుట్టుగా నేనేమె
బట్టబయలు జేవె వలపు నన్ను.

Tamil Transliteration
Niraiyutaiyen Enpenman Yaanoen Kaamam
Maraiyirandhu Mandru Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫౫
‘ఛీ’ యటన్న వారి చెంత జేరని గొప్ప
కామకాళి యందు గానరాదు.

Tamil Transliteration
Setraarpin Sellaap Perundhakaimai Kaamanoi
Utraar Arivadhondru Andru.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫౬
విసుగు గొన్నవారి వెంబడింపగ నన్ను
బట్టు కొన్న కామ మట్టి దగును.

Tamil Transliteration
Setravar Pinseral Venti Aliththaro
Etrennai Utra Thuyar.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫౭
వలసినట్లు నన్ను వలసించు ప్రియునితోఁ
గూడినపుడు సిగ్గు గూడనైతి.

Tamil Transliteration
Naanena Ondro Ariyalam Kaamaththaal
Peniyaar Petpa Seyin.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫౮
పురుషడాడు కల్లబొల్లి మాటల తీరు
మమ్ము మోసగించు మరుబలమ్ము

Tamil Transliteration
Panmaayak Kalvan Panimozhi Andronam
Penmai Utaikkum Patai.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫౯
కోపదంచఁ జోతి గోపించు నంతలో
మనసు దీర నతని మరలు గొంటి

Tamil Transliteration
Pulappal Enachchendren Pullinen Nenjam
Kalaththal Uruvadhu Kantu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౬౦
వేడిజేయ గరుగు వెన్నవంటి మనసు
కొంతు గలియువేళ కరుగకున్నె.

Tamil Transliteration
Ninandheeyil Ittanna Nenjinaarkku Unto
Punarndhooti Nirpem Enal.

Explanations
🡱