భయోత్పన్నత

Verses

Holy Kural #౫౬౧
తప్పు నరసి మరల దప్పుజేయని రీతి
శిక్షనిచ్చు రాజశేఖరుండు.

Tamil Transliteration
Thakkaangu Naatith Thalaichchellaa Vannaththaal
Oththaangu Oruppadhu Vendhu.

Explanations
Holy Kural #౫౬౨
బలముగాను పూని సులువుగా శిక్షింత్రు
నీతిమార్గ మెరుగు నృపకులమ్ము.

Tamil Transliteration
Katidhochchi Mella Erika Netidhaakkam
Neengaamai Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #౫౬౩
దిన దినమ్ము ప్రజలు దిగులొంద బాలించు
ప్రభువు చెడగ జూడవలదు దినము.

Tamil Transliteration
Veruvandha Seydhozhukum Vengola Naayin
Oruvandham Ollaik Ketum.

Explanations
Holy Kural #౫౬౪
దుష్టడంచు ప్రజలు దూరంగ నారాజు
వెక్కుదినము లుండి వెరగలేడు.

Tamil Transliteration
Iraikatiyan Endruraikkum Innaachchol Vendhan
Uraikatuki Ollaik Ketum.

Explanations
Holy Kural #౫౬౫
చూడ నలవిగాక చూచిన చిట్లుంచు
ధరణి విభుని సిరికి దయ్యమండ్రు.

Tamil Transliteration
Arunjevvi Innaa Mukaththaan Perunjelvam
Peeykan Tannadhu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #౫౬౬
దబ్బరమ్ములాడు దాక్షిణ్యరహితుని
వద్ద నున్న కలిమి వృద్ధికాదు.

Tamil Transliteration
Katunjollan Kannilan Aayin Netunjelvam
Neetindri Aange Ketum.

Explanations
Holy Kural #౫౬౭
క్రమముగాని శిక్ష కఠువైన మాటలు
ఱంపమగును గోయ రాజు బలము.

Tamil Transliteration
Katumozhiyum Kaiyikandha Thantamum Vendhan
Atumuran Theykkum Aram.

Explanations
Holy Kural #౫౬౮
ఆదుకొనగ నుండు నాత్మియులను రాజు
కోప పడినఁగలిమి రూపు మాయు.

Tamil Transliteration
Inaththaatri Ennaadha Vendhan Sinaththaatrich
Cheerir Sirukum Thiru.

Explanations
Holy Kural #౫౬౯
కుదుటబరచుకున్న మొదటనే సైన్యమ్ము
నెదిరి రాక నెఱిగి యదిరి చచ్చు.

Tamil Transliteration
Seruvandha Pozhdhir Siraiseyyaa Vendhan
Veruvandhu Veydhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #౫౭౦
దుష్టజనుల గూడి దుర్నీతిపరుడైన
ప్రభువె చాలు భూమి భారమునకు.

Tamil Transliteration
Kallaarp Pinikkum Katungol Adhuvalladhu
Illai Nilakkup Porai.

Explanations
🡱