మంత్రి

Verses

Holy Kural #౬౩౧
సాధ్య సాధనములు సమయమ్ము స్వప్రజ్ఞ
యచితమగును జూడ సచివునందు.

Tamil Transliteration
Karuviyum Kaalamum Seykaiyum Seyyum
Aruvinaiyum Maantadhu Amaichchu.

Explanations
Holy Kural #౬౩౨
అభయ, మాలకింపు, ప్రభవమ్ము, జ్ఞానమ్ము,
తంత్రమైదు వలయు మంత్రి కెవుడు.

Tamil Transliteration
Vankan Kutikaaththal Katraridhal Aalvinaiyotu
Aindhutan Maantadhu Amaichchu.

Explanations
Holy Kural #౬౩౩
సచివుఁ డెరుగవలయు సామ దానమ్ములు
చెదరగొట్టి మఱలఁ జేరదీయ.

Tamil Transliteration
Piriththalum Penik Kolalum Pirindhaarp
Poruththalum Valla Thamaichchu.

Explanations
Holy Kural #౬౩౪
స్థిరముగాను దెలిసి స్థిరముగాఁ జెప్పెడి
కార్యవాది మంత్రిగాఁగఁ దగును.

Tamil Transliteration
Theridhalum Therndhu Seyalum Orudhalaiyaach
Chollalum Valladhu Amaichchu.

Explanations
Holy Kural #౬౩౫
ధర్మమెరిగి మాట ధాటిగ జెప్పెడి
కర్మటుండె మంత్రిగాగ దగును.

Tamil Transliteration
Aranarindhu Aandramaindha Sollaanenj Gnaandrun
Thiranarindhaan Therchchith Thunai.

Explanations
Holy Kural #౬౩౬
ప్రజ్ఞతోడఁ శాస్త్ర పరిచయంబున్నచో
నంతకన్న విజ్ఞ తరయ గలమె.

Tamil Transliteration
Madhinutpam Noolotu Utaiyaarkku Adhinutpam
Yaavula Munnir Pavai.

Explanations
Holy Kural #౬౩౭
ఎంత దెలిసియున్న నిల సాంప్రదాయమ్ము
మరువ దగదు కార్య మార్గమందు.

Tamil Transliteration
Seyarkai Arindhak Kataiththum Ulakaththu
Iyarkai Arindhu Seyal.

Explanations
Holy Kural #౬౩౮
తనకు దెలివిలేదు, వినమన్న వినడట్టి
వాని దిద్దగలుగు వాడె మంత్రి.

Tamil Transliteration
Arikondru Ariyaan Eninum Urudhi
Uzhaiyirundhaan Kooral Katan.

Explanations
Holy Kural #౬౩౯
మర్మమైనయట్టి దుర్మంత్రి కన్నను
పదియు కోట్లు మేలు పగతుడైన.

Tamil Transliteration
Pazhudhennum Mandhiriyin Pakkadhadhul Thevvor
Ezhupadhu Koti Urum.

Explanations
Holy Kural #౬౪౦
కాగల పనులైన కాకనే జెడిపోవు
చేతగాని మంత్రి చెంతనున్న.

Tamil Transliteration
Muraippatach Choozhndhum Mutivilave Seyvar
Thirappaatu Ilaaa Thavar.

Explanations
🡱