మందు

Verses

Holy Kural #౯౪౧
హెచ్చుతగ్గులందు వచ్చు నస్వస్థత
వాత పిత్తశ్లేష్మ రీతిగాను.

Tamil Transliteration
Mikinum Kuraiyinum Noiseyyum Noolor
Valimudhalaa Enniya Moondru.

Explanations
Holy Kural #౯౪౨
తిన్న దరిగెనంచు దెలిసి భోంచేసిన
మానవునకు వేరె మందు వలదు.

Tamil Transliteration
Marundhena Ventaavaam Yaakkaikku Arundhiyadhu
Atradhu Potri Unin.

Explanations
Holy Kural #౯౪౩
జీర్ణమైన వెనుక జేసిన భోజన
మల్పమైన వృద్ధి యాయువునకు.

Tamil Transliteration
Atraal Aravarindhu Unka Aqdhutampu
Petraan Netidhuykkum Aaru.

Explanations
Holy Kural #౯౪౪
ఆకలి యగునప్పు డనువైన యాహార
మెఱిఁగి సరిగ దిన్న మరుగు బబ్బు.

Tamil Transliteration
Atradhu Arindhu Kataippitiththu Maaralla
Thuykka Thuvarap Pasiththu.

Explanations
Holy Kural #౯౪౫
కానిదాని దినక నైనది మితముగా
నారగింప వ్యాధు లంటవండ్రు.

Tamil Transliteration
Maarupaatu Illaadha Unti Maruththunnin
Oorupaatu Illai Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #౯౪౬
అతిగ దినని వాని కారోగ్యమున్నట్లు
అతిగ దినెడువాని కబ్బు జబ్బు.

Tamil Transliteration
Izhivarindhu Unpaankan Inpampol Nirkum
Kazhiper Iraiyaankan Noi.

Explanations
Holy Kural #౯౪౭
రుచికి దిన్నయెడల రోగంబు లెక్కువై
పెక్కు బాధలతని లెక్కబెట్టు.

Tamil Transliteration
Theeyala Vandrith Theriyaan Peridhunnin
Noyala Vindrip Patum.

Explanations
Holy Kural #౯౪౮
జబ్బు, కారణమ్ము, శమనమ్ము గుర్తించి
మందు నొసంగ వైద్య మార్గమగును.

Tamil Transliteration
Noinaati Noimudhal Naati Adhudhanikkum
Vaainaati Vaaippach Cheyal.

Explanations
Holy Kural #౯౪౯
వైద్యఁడైనవాడు వ్యాధిని గుర్తించి
వయసు కాల మెఱిగి వ్యాధి దీర్చు.

Tamil Transliteration
Utraan Alavum Piniyalavum Kaalamum
Katraan Karudhich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #౯౫౦
వ్యాధియు, పరిచర్య, వైద్యఁడు, రోగియు
వైద్యశాస్త్ర పాటవంబు నాల్గు.

Tamil Transliteration
Utravan Theerppaan Marundhuzhaich Chelvaanendru
Appaal Naar Kootre Marundhu.

Explanations
🡱