మఱపు

Verses

Holy Kural #౫౩౧
ఆగ్రహంబు కన్న నధికమౌ నేరమ్ము
సంతనమున మఱపు సంభవింప

Tamil Transliteration
Irandha Vekuliyin Theedhe Sirandha
Uvakai Makizhchchiyir Sorvu.

Explanations
Holy Kural #౫౩౨
మందగించు బుద్ధి మనుజండు వేదైన
మఱపు జేత కీర్తి మందగించు.

Tamil Transliteration
Pochchaappuk Kollum Pukazhai Arivinai
Nichcha Nirappuk Kon Raangu.

Explanations
Holy Kural #౫౩౩
మాసిపోవు కీర్తి మఱపున్న వారికి
శాస్త్ర ధనులకైన సత్యమిద్ది.

Tamil Transliteration
Pochchaappaark Killai Pukazhmai Adhuulakaththu
Eppaalnoo Lorkkum Thunivu.

Explanations
Holy Kural #౫౩౪
భద్రమగునె కోట భయమున్న వానికి
మఱచు వాని కెట్లు మంచి గలుగు.

Tamil Transliteration
Achcha Mutaiyaarkku Aranillai Aangillai
Pochchaap Putaiyaarkku Nanku.

Explanations
Holy Kural #౫౩౫
ఎచ్చు వెతల దెలసి వారింప మఱచిన
చిక్కులందు జిక్కి చింతఁ జెందు.

Tamil Transliteration
Munnurak Kaavaadhu Izhukkiyaan Thanpizhai
Pinnooru Irangi Vitum.

Explanations
Holy Kural #౫౩౬
ఎంత కార్యమున్న నేకొలమునగాని
మఱపులేని వాని మహిమె మహిమ.

Tamil Transliteration
Izhukkaamai Yaarmaattum Endrum Vazhukkaamai
Vaayin Adhuvoppadhu Il.

Explanations
Holy Kural #౫౩౭
జ్ఞాపకమను గొప్ప సాధన సంపత్తి
కలుగువాని కేది కాదు జగతి.

Tamil Transliteration
Ariyaendru Aakaadha Illaipoch Chaavaak
Karuviyaal Potrich Cheyin.

Explanations
Holy Kural #౫౩౮
మెప్పు నిచ్చు పనుల నుప్పొంగి జేయక
మఱచువాని కెపుడు మంచి రాదు.

Tamil Transliteration
Pukazhndhavai Potrich Cheyalventum Seyyaadhu
Ikazhndhaarkku Ezhumaiyum Il.

Explanations
Holy Kural #౫౩౯
సాగుచున్న నాఁడు జదువుము, మఱపుచే
కష్ట పడిన వారి గాథ లెల్ల.

Tamil Transliteration
Ikazhchchiyin Kettaarai Ulluka Thaandham
Makizhchchiyin Maindhurum Pozhdhu.

Explanations
Holy Kural #౫౪౦
వలసి నట్టిదాని వదలక జింతింప
వలసినట్టు లదియె వచ్చి చేరు.

Tamil Transliteration
Ulliyadhu Eydhal Elidhuman Matrundhaan
Ulliyadhu Ullap Perin.

Explanations
🡱