మానము

Verses

Holy Kural #౯౬౧
ఎంత గొప్పదైన నింటికిఁ దగకున్న
దానిఁ మానుకొనుటె మానమగును.

Tamil Transliteration
Indri Amaiyaach Chirappina Aayinum
Kundra Varupa Vital.

Explanations
Holy Kural #౯౬౨
గౌరవమ్ము కీర్తి గావలె ననువారు
మరువరాదు యింతె పరువు నెరిగి.

Tamil Transliteration
Seerinum Seeralla Seyyaare Seerotu
Peraanmai Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #౯౬౩
పెరుగునప్పు డహము తరుగంగ వలయును
తరుగునప్పు డహము పెరుగవలయు

Tamil Transliteration
Perukkaththu Ventum Panidhal Siriya
Surukkaththu Ventum Uyarvu.

Explanations
Holy Kural #౯౬౪
పదని భ్రష్ఠులైన పతితకేశములట్లు
విలువ చెడుట లోక విదితమగును.

Tamil Transliteration
Thalaiyin Izhindha Mayiranaiyar Maandhar
Nilaiyin Izhindhak Katai.

Explanations
Holy Kural #౯౬౫
ఏనుగంటివాడు యెలుకయైపోవును
చెయరాని పనులఁ జేపెనేని.

Tamil Transliteration
Kundrin Anaiyaarum Kundruvar Kundruva
Kundri Anaiya Seyin.

Explanations
Holy Kural #౯౬౬
పూజ్యతయునురాదు పుణ్యంబు దక్కదు
తుంటరులగువారి వెంటఁదిరుగ.

Tamil Transliteration
Pukazhindraal Puththelnaattu Uyyaadhaal Enmatru
Ikazhvaarpin Sendru Nilai.

Explanations
Holy Kural #౯౬౭
అడిగి బ్రతుకనేల నవమదించెడివారి
చెడినమేలె వారి నడుగకుండ.

Tamil Transliteration
Ottaarpin Sendroruvan Vaazhdhala?n Annilaiye
Kettaan Enappatudhal Nandru.

Explanations
Holy Kural #౯౬౮
చెడియు గౌరవమ్ము జీవించుటన్నది
మందు దినుచు బ్రతుకు చందమగును.

Tamil Transliteration
Marundhomatru Oonompum Vaazhkkai Perundhakaimai
Peetazhiya Vandha Itaththu.

Explanations
Holy Kural #౯౬౯
ఉసురు విడచు చెమరి యొక్కరోమముబాయ
ప్రాణమిడుదు రట్లె మానధనులు.

Tamil Transliteration
Mayirneeppin Vaazhaak Kavarimaa Annaar
Uyirneeppar Maanam Varin.

Explanations
Holy Kural #౯౭౦
మానరక్ష కొఱకు ప్రాణమ్ము బలిజేయు
వారి నెఱిఁగి జగతి ప్రస్తుతించు.

Tamil Transliteration
Ilivarin Vaazhaadha Maanam Utaiyaar
Olidhozhudhu Eththum Ulaku.

Explanations
🡱