ముక్తులు

Verses

Holy Kural #౨౧
తనదు ధర్మపథముఁ దప్పని ముక్తులఁ
బ్రస్తుతించు నెల్ల పుస్తకములు

Tamil Transliteration
Ozhukkaththu Neeththaar Perumai Vizhuppaththu
Ventum Panuval Thunivu.

Explanations
Holy Kural #౨౨
యతుల మహిమ లెన్న మృతులైన వారల
నెంచి చెప్ప సాహసించినట్లు

Tamil Transliteration
Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin Vaiyaththu
Irandhaarai Ennikkon Tatru.

Explanations
Holy Kural #౨౩
కల్ల నిజములం గనుఁగొని సన్యసించిన
మునుల కీర్తి లోకమునకు వెలుఁగు

Tamil Transliteration
Irumai Vakaidherindhu Eentuaram Poontaar
Perumai Pirangitru Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౨౪
చిత్త మంకుశముగఁ జేసి యైదింటిని
నణఁచు నతఁడు మోక్షమునకు విత్తు

Tamil Transliteration
Uranennum Thottiyaan Oraindhum Kaappaan
Varanennum Vaippirkor Viththu.

Explanations
Holy Kural #౨౫
నిగ్రహిఁచుకొన్న నిష్ఠ గరిష్ఠుని
కమర ప్రభువె సాక్షి యంబరమున

Tamil Transliteration
Aindhaviththaan Aatral Akalvisumpu Laarkomaan
Indhirane Saalung Kari.

Explanations
Holy Kural #౨౬
చేయ దగ్గ పనులె చేతురు పెద్దలు
చిన్నలట్టిపనులు చేయఁలేరు

Tamil Transliteration
Seyarkariya Seyvaar Periyar Siriyar
Seyarkariya Seykalaa Thaar.

Explanations
Holy Kural #౨౭
వినుట కనుట వంటి వివరమ్ము లైదింటి
నెఱుఁగు జ్ఞాని లోక మెఱిగి యుండు

Tamil Transliteration
Suvaioli Ooruosai Naatramendru Aindhin
Vakaidherivaan Katte Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౨౮
ఋషులు జెప్పినట్టి విషయమ్ములేనాఁడు
మంత్రములుగ నేడు మహిమఁగాంచు

Tamil Transliteration
Niraimozhi Maandhar Perumai Nilaththu
Maraimozhi Kaatti Vitum.

Explanations
Holy Kural #౨౯
గుణము లనెడు కొండ గూర్చున్న వారికి
విలువ దాగ్రహంబు నిముసమైన

Tamil Transliteration
Kunamennum Kundreri Nindraar Vekuli
Kanameyum Kaaththal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౩౦
కరుణ జూపువారె కష్టపెట్టకొకరి
బ్రాహ్మణులుగ జెప్పఁబడెడువారు

Tamil Transliteration
Andhanar Enpor Aravormar Revvuyir Kkum
Sendhanmai Poontozhuka Laan.

Explanations
🡱