మోహనాంగి

Verses

Holy Kural #౧౦౮౧
అమర కాంతయౌనొ నెమలౌనొ యా భామ
మోహజలధి నిట్లు ముంచుటేమి!

Tamil Transliteration
Anangukol Aaimayil Kollo Kananguzhai
Maadharkol Maalum En Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౦౮౨
దండుకోడఁ వచ్చి తాకినట్లున్నది
చూడఁజూడ నన్ను సుందరాంగి.

Tamil Transliteration
Nokkinaal Nokkedhir Nokkudhal Thaakkanangu
Thaanaikkon Tanna Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౮౩
ఎఱుంగ నెముడనంగ నెవ్వాడొ మున్ముందు
కంటి దేవి వెడద కండ్లనిపుడు.

Tamil Transliteration
Pantariyen Kootren Padhanai Iniyarindhen
Pentakaiyaal Peramark Kattu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౮౪
కనినయంత కనులు తనివేయు ప్రాణమ్ము
మోహమెందు బోయె ముగ్ధకనుల.

Tamil Transliteration
Kantaar Uyirunnum Thotraththaal Pentakaip
Pedhaikku Amarththana Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౦౮౫
చంచలాక్షి కనుల స్మరుడుండు జముడుండు
లేడితోడఁ మూడు తోదుగాను.

Tamil Transliteration
Kootramo Kanno Pinaiyo Matavaral
Nokkamim Moondrum Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౮౬
వంకదీరకున్న వామాక్షి కనుబొమల్
విచ్చుకనులు బాధబెట్ట విల్లు.

Tamil Transliteration
Kotumpuruvam Kotaa Maraippin Natungagnar
Seyyala Manival Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౦౮౭
మత్తగజము కంటి మరుగు పచ్చడనుట్లు
స్నిగ్ధ బిగువు చనుల జీలుగుపైట.

Tamil Transliteration
Kataaak Kalitrinmer Katpataam Maadhar
Pataaa Mulaimel Thukil.

Explanations
Holy Kural #౧౦౮౮
పగతుఁదునుము నట్టి పౌరుషం బడుగంటె
వెలఁది నొసటినున్న వెలుఁగు గనిన.

Tamil Transliteration
Onnudhar Koo Utaindhadhe Gnaatpinul
Nannaarum Utkumen Peetu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౮౯
హరిణ నేత్ర్రికేల యాభరణంబులు!
నిగ్గు దేరినట్టి సిగ్గె చాలు.

Tamil Transliteration
Pinaiyer Matanokkum Naanum Utaiyaatku
Aniyevano Edhila Thandhu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౯౦
కల్లు ద్రాగకున్న గలుగదు మైకమ్ము
కామ మట్లుగాదు కనినఁ జాదు.

Tamil Transliteration
Untaarkan Alladhu Atunaraak Kaamampol
Kantaar Makizhseydhal Indru.

Explanations
🡱