యాచించుట

Verses

Holy Kural #౧౦౫౧
అడుగఁదగిన వారి నడుగుము లేదన్న
నింద నీకు కాదు పొందు నతని.

Tamil Transliteration
Irakka Iraththakkaark Kaanin Karappin
Avarpazhi Thampazhi Andru.

Explanations
Holy Kural #౧౦౫౨
అడుగుటైన గాని యందంబుగా నుండు
నీసడింపు లేక నిచ్చువారి.

Tamil Transliteration
Inpam Oruvarku Iraththal Irandhavai
Thunpam Uraaa Varin.

Explanations
Holy Kural #౧౦౫౩
దాపరికము లేని ధర్మాత్ములను జేరి
యడిగి తినుట గూడ నందమగును.

Tamil Transliteration
Karappilaa Nenjin Katanarivaar Munnindru
Irappumo Reer Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౫౪
ఇచ్చినంత గొప్ప యిమ్మని యడుగుట
కలనునైన దాచఁ గానివాని.

Tamil Transliteration
Iraththalum Eedhale Polum Karaththal
Kanavilum Thetraadhaar Maattu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౫౫
దాచ కిచ్చువారు ధరగల రందుకే
యడుగు వారు మరుగు బడుటలేదు.

Tamil Transliteration
Karappilaar Vaiyakaththu Unmaiyaal Kannindru
Irappavar Merkol Vadhu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౫౬
ఉన్న పేదబాధ లొక్కసారిగ దీరు
దాచకిచ్చు వారి దాపునున్న.

Tamil Transliteration
Karappitumpai Yillaaraik Kaanin Nirappitumpai
Ellaam Orungu Ketum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౫౭
పరిహాసించి తిట్టి పంపక నిచ్చెడి
వారిఁ జూడ నర్ధి గొరుచుండు.

Tamil Transliteration
Ikazhndhellaadhu Eevaaraik Kaanin Makizhndhullam
Ullul Uvappadhu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౫౮
అడుగువారు లేమిఁ దడిగల భూమిపై
ప్రతిమలు తిరుగాడు గతి దలంప.

Tamil Transliteration
Irappaarai Illaayin Eernganmaa Gnaalam
Marappaavai Sendruvan Thatru.

Explanations
Holy Kural #౧౦౫౯
అడుగువార లపని నదృశ్యునైనచో
విచ్చువారి కీర్తి వచ్చుటెట్లు.

Tamil Transliteration
Eevaarkan Ennuntaam Thotram Irandhukol
Mevaar Ilaaak Katai.

Explanations
Holy Kural #౧౦౬౦
బిచ్చమెత్తఁ దగదు బింకమ్ము గలవాఁడు
వాఁడె దెలియు దాని వాడవాడ.

Tamil Transliteration
Irappaan Vekulaamai Ventum Nirappitumpai
Thaaneyum Saalum Kari.

Explanations
🡱