రాజు

Verses

Holy Kural #౩౮౧
కలిమి, బలిమి, చెలిమి, కాపు, దుర్గము, మంత్రి
చక్రవర్తి కంగషట్క మగును.

Tamil Transliteration
Pataikuti Koozhamaichchu Natparan Aarum
Utaiyaan Arasarul Eru.

Explanations
Holy Kural #౩౮౨
నిర్బయమ్ము, నీని, నిర్మలజ్ఞానమ్ము,
పట్టుదలయు నాల్గు ప్రభున కుండు.

Tamil Transliteration
Anjaamai Eekai Arivookkam Innaankum
Enjaamai Vendhark Kiyalpu.

Explanations
Holy Kural #౩౮౩
అప్రమత్త లేఱ్య్క నార్జవ మిమ్మూడు
మనుజ పతికి వలయు గుణము లండ్రు.

Tamil Transliteration
383 Thoongaamai Kalvi Thunivutaimai Immoondrum
Neengaa Nilanaan Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #౩౮౪
ధర్మయుక్తమైన దండన, శౌర్యమ్ము
మాన ముణ్చు నెంచు మహిత విభుండు.

Tamil Transliteration
Aranizhukkaa Thallavai Neekki Maranizhukkaa
Maanam Utaiya Tharasu.

Explanations
Holy Kural #౩౮౫
దాడిసలిసి వలయు ధనము సంపాదించి
దాచి, కాచు నృపుని దక్షుడండ్రు

Tamil Transliteration
Iyatralum Eettalung Kaaththalum Kaaththa
Vakuththalum Valla Tharasu.

Explanations
Holy Kural #౩౮౬
చూడ నులభుఁ డగుచు సున్నితముగ బల్కు
భూపశ్రేష్టు నెందు బౌగడు జగతి.

Tamil Transliteration
Kaatchik Keliyan Katunjollan Allanel
Meekkoorum Mannan Nilam.

Explanations
Holy Kural #౩౮౭
రోజు తప్పకుండ పూజింత్రు ప్రజలెల్ల
మృదుల ఫణితి నొదవు మేదినీశు.

Tamil Transliteration
Insolaal Eeththalikka Vallaarkkuth Thansolaal
Thaankan Tanaiththiv Vulaku.

Explanations
Holy Kural #౩౮౮
క్రమముకోడఁ బ్రజలఁ గాపాడు నృపవర్యు
దైవము గనె ప్రజలు దలఁతు రెల్ల

Tamil Transliteration
Muraiseydhu Kaappaatrum Mannavan Makkatku
Iraiyendru Vaikkap Patum.

Explanations
Holy Kural #౩౮౯
తన్ను దప్పు జెప్పుచున్నను జెవిమూయు
మానవేంద్రు నీడ మహి వెలుంగు.

Tamil Transliteration
Sevikaippach Chorporukkum Panputai Vendhan
Kavikaikkeezhth Thangum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౩౯౦
దక్షతయును, దాన, ధర్మంబు, దయ నీల్గు
గలిగి యున్న నృపుల వెలుగతండు.

Tamil Transliteration
Kotaiyali Sengol Kutiyompal Naankum
Utaiyaanaam Vendhark Koli.

Explanations
🡱