రాజ్యము

Verses

Holy Kural #౭౩౧
పాడి, పంట, ధనము పండిత ప్రాబల్య
మున్న దాని రాజ్యమున్న తగును.

Tamil Transliteration
Thallaa Vilaiyulum Thakkaarum Thaazhvilaach
Chelvarum Servadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #౭౩౨
కోరఁదగిన యట్టి భూరి సంపదలుండి
దిగులు దీర పండ దేశమగును.

Tamil Transliteration
Perumporulaal Pettakka Thaaki Arungettaal
Aatra Vilaivadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #౭౩౩
పన్నులిచ్చి వలస పచ్చిన పోషించి
రక్తి చెడనిదగును రాజ్యమన్న.

Tamil Transliteration
Poraiyorungu Melvarungaal Thaangi Iraivarku
Iraiyorungu Nervadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #౭౩౪
తిండి భయములేక తీవ్రబాధలు లేక
రణ భయమ్ములేమి రాజ్యమగును.

Tamil Transliteration
Urupasiyum Ovaap Piniyum Serupakaiyum
Seraa Thiyalvadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #౭౩౫
అంతరంగ కలహ మన్యాయ వర్తన
రాజ్యహత్యలేమి రాజ్యమగును.

Tamil Transliteration
Palkuzhuvum Paazhseyyum Utpakaiyum Vendhalaikkum
Kolkurumpum Illadhu Naatu.

Explanations
Holy Kural #౭౩౬
ఏ త్య్వద్రవమ్ము నెఱుగక వచ్చినన్
సష్టపడని దగును నాడటన్ను.

Tamil Transliteration
Ketariyaak Ketta Itaththum Valangundraa
Naatenpa Naattin Thalai.

Explanations
Holy Kural #౭౩౮
సశ్యవృద్ధి, సుఖము, సంపద, సంరక్ష,
వ్యాధిలేమి శోభ వసుధకైదు.

Tamil Transliteration
Piniyinmai Selvam Vilaivinpam Emam
Aniyenpa Naattiv Vaindhu.

Explanations
Holy Kural #౭౩౯
పాటు కొంచెమైన ఫలిత మెక్కువయైన
దేశమునకె వేరు దేశమనఁగ.

Tamil Transliteration
Naatenpa Naataa Valaththana Naatalla
Naata Valandharu Naatu.

Explanations
Holy Kural #౭౪౦
పైన జెప్పినట్టి ప్రాభవమెంతున్న
రాజు క్రూరుడైన రాజ్యమగునె?

Tamil Transliteration
Aangamai Veydhiyak Kannum Payamindre
Vendhamai Villaadha Naatu.

Explanations
Holy Kural #౭౩౭
కోట కొండలుండి నిటితో నదులుండి
వర్షపాతమున్న వసుధె వసుధ.

Tamil Transliteration
Irupunalum Vaaindha Malaiyum Varupunalum
Vallaranum Naattirku Uruppu.

Explanations
🡱