లుబ్ధత

Verses

Holy Kural #౧౦౦౧
ధనము దొంతులందుఁ దగబేర్చి చచ్చును
నిర్దయుండు తినక వ్యర్థముగను.

Tamil Transliteration
Vaiththaanvaai Saandra Perumporul Aqdhunnaan
Seththaan Seyakkitandhadhu Il.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦౨
ధనము మూలమందు దానధర్మములేక
నీచజన్మ మత్తు నిర్దయుండు

Tamil Transliteration
Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu Ivarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦౩
కూడబెట్టుకొనుటె గుణమని సత్కీర్తి
బడయలేని జనులు భారమవని.

Tamil Transliteration
Eettam Ivari Isaiventaa Aatavar
Thotram Nilakkup Porai.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦౪
మిగతఁగాగ జెప్ప దగినది యున్నదే
యిచ్చి మెప్పు వడక జచ్చునతఁడు.

Tamil Transliteration
Echchamendru Enennung Kollo Oruvaraal
Nachchap Pataaa Thavan.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦౫
తాను దినక నొరులకైనను బెట్టక
కోటె కున్ననేమి గుణము దాన.

Tamil Transliteration
Kotuppadhooum Thuyppadhooum Illaarkku Atukkiya
Kotiyun Taayinum Il.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦౬
ముగ్ధ పెండ్లిగాక ముదిమిపాలైనటు
లాదుకొనని ధనము బాధలందు.

Tamil Transliteration
Edham Perunjelvam Thaandhuvvaan Thakkaarkkondru
Eedhal Iyalpilaa Thaan.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦౭
ఇచ్చి యనుభవింప నిచ్చగొంపని వాఁడు
సిరికిఁ బట్టుకొన్న చీడవురుగు.

Tamil Transliteration
Atraarkkondru Aatraadhaan Selvam Mikanalam
Petraal Thamiyalmooth Thatru.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦౮
నచ్చనట్టి ధనము నగరి మధ్యము నందు
విషఫలమ్ము లిచ్చు వృక్షమట్లు.

Tamil Transliteration
Nachchap Pataadhavan Selvam Natuvoorul
Nachchu Marampazhuth Thatru.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦౯
ప్రీతిఁదొఱిగి నేది బెట్టక నవినీతి
జేర్చుకొన్న ధనము జేరునొరుల.

Tamil Transliteration
Anporeeith Tharsetru Aranokkaadhu Eettiya
Onporul Kolvaar Pirar.

Explanations
Holy Kural #౧౦౧౦
పేరువడిన వారు పేదవడగఁ జూడ
కురిసి కురిసి మబ్బు తేరిపియగుట.

Tamil Transliteration
Seerutaich Chelvar Sirudhuni Maari
Varangoorn Thanaiyadhu Utaiththu.

Explanations
🡱